Przed 76. rocznicą zajęcia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau REDUTA wysłała informację do redakcji mediów z całego świata na temat właściwego nazewnictwa tego obozu

21 styczeń 2021 | Aktualności, interwencje, Strażnik Pamięci

Warszawa, 21.01.2021

Reduta Dobrego Imienia przed 76. rocznicą zajęcia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau wysyła informację do kilku tysięcy redakcji mediów całego świata na temat właściwego nazewnictwa tego obozu.

Corocznie, od 2015 roku, przed rocznicą zajęcia Auschwitz przez Armię Czerwoną RDI wysyła do redakcji zagranicznych mediów i do dziennikarzy informację wskazującą na właściwą nazwę obozu Auschwitz-Birkenau. W 2015 roku zrobiono to po raz pierwszy. Akcja prewencyjna przyniosła skutek. Okazało się, że w światowych mediach pojawiły się tylko trzy określenia „polski obóz koncentracyjny”, w porównaniu do ok. 200 w roku 2014.

Od 2015 r. Reduta Dobrego Imienia co roku przeprowadza tego rodzaju skuteczną akcję prewencyjną.

Poniżej treść oświadczenia w języku angielskim, wysłanego do zagranicznych redakcji:

Polish League Against Defamation issues a notice and a warning in connection with the upcoming anniversary of the Red Army entering Auschwitz:

In the past, anniversary articles appallingly frequently used the phrases “Polish death camp Auschwitz” or “Polish concentration camp Auschwitz”. The phrase “Polish death camp” is an example of hate speech using the Holocaust denial against the Poles because of racial and national prejudice. 

The death camp in Auschwitz was established in 1940 by Germany within the territory of Poland that was occupied by the Third Reich at the time, in the wake of the German invasion of Poland in September 1939. Initially, the camp was intended to exterminate Polish intelligentsia. Afterwards, Auschwitz became the venue of mass extermination of Jews.

Since September 1939 the Polish government was in exile – first in France, later in the United Kingdom, and it had no jurisdiction on the territory under the German occupation. According to the Hague Convention, the liability for the events taking place within the occupied territory lies with the occupant. 

The 1939-1945 genocide of Poles, Jews, Roma people and other nations in concentration and death camps located within the territory of Poland occupied by Germany was effected in the atmosphere of indifference on the side of the anti-Nazi Allied Forces. Polish authorities notified the world many times about the genocide committed by the Germans.

Poland had the most extensive resistance movement – both military and civil – out of all countries in the Europe occupied by the Germans. The authorities of the Polish underground state organisation issued and carried out death sentences imposed on anyone who tried to join in the German campaign to persecute Jews.

Within the occupied Polish territory, the Germans introduced a death penalty for assisting Jews – for hiding them and supporting them in any way. The penalty was imposed on entire families – adults and children. Despite that fact, Poles did help their Jewish compatriots. Thousands of Poles were killed by the Germans for helping Jews. 

German concentration and death camps located within Polish territory, including Auschwitz, were German institutions, with German state personnel, completing German economic and political tasks.

This is why the Polish League Against Defamation would like to remind you on the occasion of the anniversary of the Red Army entering Auschwitz that the proper name of the Auschwitz camp is “German Nazi death camp Auschwitz”. The designation “German nazi concentration/death camp” also pertains to the other camps established by the Germans within the territory of occupied Poland.

There were no “Polish concentration camps”. Next to Jews, Polish people were also victims of the genocide commited by the Germans. As a consequence of the war waged by the Germans, Poland lost almost 20% of its pre-war population. 

The designation “Polish concentration camps” is an “Auschwitz lie” – it leads people to believe that it were not the Germans who caused the Holocaust.

The Polish League Against Defamation would like to warn that it will sue the editors and journalists who will use the phrase “Polish death camp”, “Polish concentration camp”, or other similar phrases.

Maciej Swirski

President of the Polish League Against Defamation

 
Poniżej treść oświadczenia w języku polskim:
 

Polska Liga przeciw Zniesławieniom informuje i ostrzega w związku ze zbliżającą się rocznicą wkroczenia Armii Czerwonej do Auschwitz:

W latach ubiegłych w artykułach rocznicowych pojawiło się zatrważająco wiele przypadków użycia określenia „polski obóz zagłady Auschwitz” lub „polski obóz koncentracyjny Auschwitz”.

Określenie „Polski obóz śmierci” jest językiem nienawiści z wykorzystaniem kłamstwa oświęcimskiego na podstawie uprzedzeń rasowych i narodowościowych w stosunku do Polaków w celu ich poniżenia.

Obóz zagłady w Auschwitz został utworzony w 1940 roku przez Niemców na terenie Polski okupowanej przez III Rzeszę Niemiecką po napaści na Polskę we wrześniu 1939 roku. Początkowo celem tego obozu była eksterminacja polskiej inteligencji. Po założeniu obozu Auschwitz II stał się miejscem masowej eksterminacji Żydów.

Rząd Polski od września 1939 był na uchodźstwie, najpierw we Francji a później w Wielkiej Brytanii i nie sprawował jurysdykcji na okupowanych przez Niemców terenach. Wedle konwencji haskiej odpowiedzialność za wydarzenia na okupowanym terenie bierze okupant.

Ludobójstwo dokonywane przez Niemców w latach 1939-1945 na Polakach, Żydach, Romach i innych narodach w obozach koncentracyjnych i zagłady w utworzonych na terenach okupowanej przez Niemców Polski przez władze III Rzeszy Niemieckiej dokonywało się przy obojętności aliantów koalicji antynazistowskiej. Polski Rząd na uchodźstwie wielokrotnie alarmował wolny świat o dokonywanym przez Niemców ludobójstwie.

W Polsce istniał największy w okupowanej przez Niemców Europie ruch oporu, zarówno wojskowy jak i cywilny. Władze Polskiego Państwa Podziemnego wykonywały wyroki śmierci na wszystkich tych, którzy próbowali przyłączyć się do niemieckiej akcji prześladowania Żydów.

Polska Była jedynym krajem w okupowanej Europie w którym Niemcy wprowadzili karę śmierci za pomoc Żydom – za ich ukrywanie i jakiekolwiek wsparcie. Kara ta dotykała całych rodzin, dorosłych i dzieci. Mimo tego Polacy pomagali swoim żydowskim współobywatelom. Tysiące Polaków Niemcy zabili za udzielanie pomocy Żydom.

Niemieckie obozy koncentracyjne i zagłady na terenie Polski, w tym Auschwitz były niemieckimi instytucjami, z niemieckim personelem państwowym, wypełniającymi niemieckie zadania gospodarcze i polityczne.

Dlatego też Polska Liga przeciw Zniesławieniom przypomina w związku z rocznicą wkroczenia Armii Czerwonej do Auschwitz, że prawidłowa nazwa obozu Auschwitz to „niemiecki nazistowski obóz zagłady Auschwitz”. Określenie „niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny/zagłady” dotyczy wszystkich obozów, które Niemcy założyli na terenie okupowanej Europy i we własnym kraju.

Nie istniały „polskie obozy koncentracyjne”. Polacy obok Żydów byli ofiarami niemieckiego ludobójstwa. Polska w wyniku rozpętanej przez Niemców wojny straciła prawie 20% populacji.

Określenie „polskie obozy koncentracyjne” jest „kłamstwem oświęcimskim” czyli zaprzeczeniem niemieckiego sprawstwa Holokaustu, ściganym przez prawo Republiki Federalnej Niemiec.

Polska Liga przeciw Zniesławieniom ostrzega, że będzie występować na drogę sądową przeciwko tym redakcjom i dziennikarzom, którzy użyją sformułowania „polski obóz zagłady”, „polski obóz koncentracyjny” lub podobne.

Maciej Świrski

Prezes Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube