Reduta Dobrego Imienia

Cele naszej działalności

Postępowania sądowe

Reduta Dobrego Imienia wspiera prawnie i finansowo ważne procesy sądowe. Pomagamy tym, którzy w sądzie upominają się o swoje dobre imię i prawdę.

Interwencje

Dokonujemy analizy problematyki zniesławień na temat Polski i jej historii oraz prowadzimy obserwacje polskiej polityki historycznej ponad 10 lat.

Edukacja historyczna

Propagujemy wiedzę historyczną, tworzymy nowatorskie formy przekazu, dające młodym ludziom poczucie istoty kwestii historycznych oraz ich wartość.

Celem Fundacji Reduta Dobrego Imienia jest ochrona dobrego imienia Polski i Narodu Polskiego, a w szczególności:

  • inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji pojawiających się w mediach na temat historii Polski, a szczególnie dotyczących przebiegu II Wojny Światowej oraz udziału w niej Polaków, funkcjonowania niemieckich obozów koncentracyjnych, relacji polsko-żydowskich, w tym stosunku Polaków do Narodu Żydowskiego;
  • propagowanie wiedzy na temat historii i kultury Polski oraz polskiej współczesności;
  • przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii, zwróconym przeciwko Polakom i obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na pochodzenie;
  • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • monitoring mediów światowych w celu wykrywania zniesławień skierowanych przeciwko Polsce i Polakom;
  • prowadzenie działań prawnych skierowanych przeciwko osobom, organizacjom i instytucjom dopuszczających się zniesławień Polski i Polaków;
  • organizację publicznych wydarzeń: m.in. pikiet, demonstracji, pochodów, wieców, koncertów, jarmarków, festynów, gier miejskich;
  • działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą;
  • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, biznesem, mediami i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
  • współpracę z instytucjami o zbieżnych celach;

Działania Reduty są skierowane do dwóch grup docelowych.

Pierwszą są Polacy i osoby polskiego pochodzenia, które staramy się angażować w walkę o dobre imię Polski. Udzielają się one w naszych akcjach mailingowych i protestacyjnych, a także informują nas o dokonanych zniesławieniach i fake newsach na temat Polski. Jest to dość duża grupa osób, gdyż sam nasz newsletter obecnie posiada ok. 60 tys. odbiorców.

Drugą osoby, które dopuściły się zniesławień, zazwyczaj dziennikarze mediów w różnych krajach, publicyści oraz politycy. Fundacja informuje o popełnionym przez nich błędzie i żąda sprostowania. Jeśli nie ma odpowiedniej reakcji, następuje eskalacja działań – Reduta wysyła takie informacje do swoich zwolenników i odbiorców newslettera z prośbą o analizę, która najczęściej kończy się kolejnymi żądaniami korekcji błędu. Zazwyczaj odzew w takiej sytuacji jest kilkunastotysięczny. Skuteczność interwencji wynosi ok. 58 procent i z roku na rok rośnie.
W przypadku braku reakcji osoby lub redakcji wzywanej do korekty, sprawa jest kierowana do sądu na podstawie polskiego prawa prasowego. Reduta zdołała wypracować doktrynę prawną, która mówi o tym, że polskie sądy są właściwe do rozpatrywania spraw przeciwko niemieckim mediom na podstawie polskiego prawa prasowego i rzeczywiście, polskie sądy orzekają w przypadkach sądowego żądania zamieszczenia sprostowania. Ostatnio tego rodzaju rozumowanie podzielił Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie Reduty przeciwko Frankfurter Rundschau.

Jeśli chodzi o sposób działania to działania Fundacji można podzielić na dwie kategorie.

Pierwszą z nich, a zarazem główną jest działalność ciągła, czyli stały monitoring szeroko rozumianych mediów – od wydań papierowych gazet i czasopism, po internet i serwisy społecznościowe. Dzięki systemowi informatycznemu „Dragon” pracownicy Reduty są w stanie wyłapać treści zawierające zniesławiające hasła, takie jak „polish death camps”. W przypadku odnalezienia takiego sformułowania pracownik fundacji analizuje w jaki sposób wystąpiło to sformułowanie – czy jest to cytat, czy ktoś użył go umyślnie bądź nieświadomie, po czym zależnie od tego podejmowane są odpowiednie działania, takie jak wysłanie prośby o sprostowanie, a w przypadku braku reakcji następują dalsze akcje mailingowe czy protestacyjne, zaś w sytuacji dalszego braku oczekiwanych działań kierowane do ewentualnego postępowania sądowego. Fundacja rejestruje od kilku do kilkunastu zniesławień tygodniowo, którymi musi się zająć.

Innym działaniem ciągłym Fundacji jest wydawanie czasopisma internetowego, Magazyn Reduta Online, którego każdy numer dotyczy innego, ważnego tematu.

Kolejnym sporządzanie raportów tematycznych związanych z obszarem działań.

Drugą kategorią działań Fundacji są działania projektowe, propagujące historię Polski – tu szczególnie działania mające na celu propagowanie polskiej kultury i historii. Przykładem takiego działania była publikacja „Ambasador polskości”, która służyła jako przewodnik i podręcznik dla rodzin przyjmujących pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku, pokazujący, jak opowiadać o Polsce. Aktualnie realizowanym projektem Reduty są Warstwy Pamięci – interaktywna mapa ze zlokalizowanymi i opisanymi prawie 18 tysiącami miejsc kaźni Narodu Polskiego w czasie II wojny światowej. https://warstwypamieci.pl

Reduta została powołana 27 listopada 2012 roku najpierw jako ciało nieformalne w reakcji na pojawiające się zniesławienia Polski w mediach światowych. Po okresie rocznego nieformalnego działania powołana została jako Fundacja w dniu 27.11.2013 roku. Od początku skupialiśmy się na obronie dobrego imienia Polski, z tym że w miarę nabywania doświadczenia jak również poszerzania kręgu zwolenników, rozszerzaliśmy także terytorialny i merytoryczny zasięg działania. Wykorzystywaliśmy do tego przede wszystkim media społecznościowe oraz początkowo blog założyciela Macieja Świrskiego. Od początkowych akcji jak demonstracja pod siedzibą niemieckiej telewizji ZDF w Warszawie w proteście przeciwko szkalującemu AK i Polaków filmowi „Nasze matki, nasi ojcowie”, przez szereg listów otwartych do osób mających wpływ na wizerunek Polski, do wytaczania procesów cywilnych podmiotom naruszającym dobre imię Polski, jak np. wygrany proces przeciwko ZDF za wymieniony wyżej film czy przeciwko tygodnikowi „Wprost” za szkalowanie żołnierzy oddziału 993W KG AK.

Od początku istnienia Reduty uznaliśmy, że nie można poprzestać jedynie na działaniach pozaprawnych, ale należy iść dalej, tak by można było skutecznie egzekwować nie tylko przeproszenie czy sprostowanie, ale również zadośćuczynienie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że musimy kształtować orzecznictwo, ale także doktrynę prawną w zakresie tzw. tożsamości, dumy i godności narodowej.

W tym celu Reduta składa, składała i będzie składać pozwy o naruszenie dóbr osobistych Polaków. Uważamy, że polska tożsamość narodowa może być naruszona poprzez prezentowanie artykułów prasowych, zdjęć lub filmów, które wskazują rzekomą polską współodpowiedzialność za Holokaust, lub pokazują Polaków i naszych bohaterów narodowych jako antysemitów mordujących Żydów lub kolaborantów z Niemcami podczas II wojny światowej.

Podjęliśmy decyzję, że Fundacja Reduta Dobrego Imienia będzie reprezentować pokrzywdzonych w pełnym zakresie zarówno finansowym, jak i medialnym.

Dlatego też :

  • opłacamy wpisy sądowe;
  • zapewniamy bezpłatną pomoc prawną;
  • pokrywamy koszty tłumaczy przysięgłych oraz notariuszy;
  • opłacamy koszty opinii ekspertów i specjalistów;
  • ponosimy koszty wpisu od apelacji;
  • pokrywamy koszty pracy współpracowników RDI, którzy wyszukują dodatkowe informacje w Internecie;
  • opłacamy koszty administracyjne
  • zapewniamy również bezpłatną obsługę medialną.

RDI jest podmiotem rozpoznawalnym co oznacza, że w środowisku międzynarodowym jesteśmy postrzegani jako znaczący gracz w obronie polskiego dobrego imienia. Nasi przeciwnicy zaczynają dostrzegać naszą działalność i jej pozytywne konsekwencje. Dlatego też w tym miejscu podkreślimy, że do tej pory wygraliśmy wszystkie założone sprawy sądowe (w tym mamy już wyroki prawomocne).

 

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube