Reduta Dobrego Imienia

Historia

Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom powstała w 2012 roku, a jej głównym celem, w tym czasie,  była analiza zniesławień na temat Polski i jej historii oraz obserwowanie polskiej polityki historycznej. Fundacja miała na celu reagowanie na antypolskie wypowiedzi oraz  inicjowanie dyskusji społecznych, dotyczących ważnych dla Polski obszarów i działań władz odpowiedzialnych za ład i bezpieczeństwo narodowe. Fundacja, założona przez Macieja Świrskiego i Józefa Orła, powstała, aby bronić dobrego imienia Polski na drodze prawnej i informacyjnej. Dzięki jej założycielom pokazana została zależność pomiędzy wizerunkiem Polski a bezpieczeństwem narodowym. W toku prac powstał szereg raportów Reduty, w których m.in. analizowano przemysł transmisji strumieniowej i zmiany, które „rewolucja streamingowa” wywołuje w światowych mediach i przemyśle infotainmentu, czy też obecność  dezinformacji w polskich i światowych mediach ze szczególnym uwzględnieniem rosyjskich „środków aktywnych” (Active Measures) niszczących wizerunek Polski, jak również rządowe reformy w Polsce, reformy wymiaru sprawiedliwości czy też relacje Polsko -Ukraińskie

Poprzez przeprowadzone obserwacje ujawniające niską świadomość prawdy historycznej na temat II wojny światowej wśród osób publikujących w internecie Reduta bardzo zaangażowała się też w działania mające na celu zmianę tego trendu i stanie na straży polskości.

Głównym obiektem interwencji RDI są zniesławienia i zakrzywianie rzeczywistości np. dotyczącej tzw. „wadliwych kodów pamięci”. Jest to o tyle istotne, że zaobserwowane przez lata działalności wypowiedzi i działania mediów z całego świata, pokazują jak w sposób skoordynowany i celowy przeprowadzane były i są propagandowe ataki na Polskę, przypisując nam antysemityzm, kolaborację z Niemcami i współodpowiedzialność za przeprowadzenie zagłady Żydów.

Liczne interwencje przy okazji używania fałszywych określeń, typu „polskie obozy koncentracyjne”, „polskie obozy śmierci”, „polskie getto”, „nazistowska Polska” to jedna z podstawowych działalności Reduty w ostatniej dekadzie.

L

2012

Powstanie Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom

27.11. 2012 r. został opublikowany „Manifest RDI”, w którym fundator i długoletni prezes Reduty – Maciej Świrski, zdefiniował cele działalności Reduty, jak również wskazał zagrożenia wynikające z powielania oskarżeń wobec Polski i Polaków o rzekomym udziale i sprawstwie Holokaustu. Działalność RDI wypełniła niszę związaną z brakiem organizacji pozarządowej, która miałaby tak istotny potencjał w obronie prawdy o Polsce. Przyczyny powołania Reduty, określenie misji fundacji oraz apel o aktywne włączenie się w obronę dobrego imienia Polski i Polaków stanowią elementarną część opublikowanego „Manifestu”, którego przekaz pozostaje aktualny i jest osią działalności fundacji.

Powstanie Reduty podyktowane było koniecznością podjęcia reakcji na wręcz masowe pojawianie się w światowych mediach przeinaczeń i oszczerstw na temat historii Polski, zwłaszcza w kontekście dziejów II wojny światowej i Holokaustu. Obrona prawdy o Polsce i Polakach, ochrona dobrego imienia Polski oraz popularyzacja autentycznej historii ojczystej stały się kluczowymi elementami misji RDI.

Reduta dostrzegła i wprowadziła w obieg publiczny nową perspektywę w widzeniu spraw polskich, dzisiaj już zupełnie oczywistą. Od samego początku został wskazany związek pomiędzy wizerunkiem Polski funkcjonującym w świecie, a fundamentalną kwestią bezpieczeństwa narodowego naszego kraju w kontekście zapisów Artykułu 5 Traktatu NATO.

Zależność pomiędzy wizerunkiem Polski a bezpieczeństwem narodowym – to, co Reduta postawiła w publicznej debacie po raz pierwszy 10 lat temu pokazuje, dlatego tak ważne jest, by bronić dobrego imienia Polski i Polaków, przeciwdziałać manipulacjom, oszczerstwom, zakłamywaniu historii, czy przypisywaniu obywatelom polskim czynów dokonanych m.in. przez niemieckich zbrodniarzy. Aktywność społeczna wspierająca działania niepodległościowych władz Polski w tej mierze jest ogniwem łańcucha obrony informacyjnej Polski, przeciwdziałającemu niszczeniu wizerunku Polski. Działania Reduty m.in. wszelkiego typu akcje anty-dyfamacyjne, popularyzacja prawdy o Polsce ma głęboki sens, bo uzmysławia i politykom, i obywatelom NATO, jaka jest prawda o Polsce. W efekcie nie ma już mowy o osamotnieniu Polski. Dzięki zintensyfikowanej, wieloobszarowej działalność władz zjednoczonej prawicy, jak również poprzez działalność patriotycznych organizacji, takich jak Reduta, krok po kroku są obalane fałszywe tezy dotyczące historii ojczystej, przy jednoczesnym przywracaniu prawdy o Polsce i Polakach. Czego świadkami jesteśmy od 24.02. 2022 r. – brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę. Dzięki postawie polskich władz oraz polskiego społeczeństwa, świat zrozumiał ostrzeżenia dotyczące zagrożenia ze strony Rosji, dostrzegł również prawdę o Polsce oraz zrozumiał, jak wiele oszczerstw kierowanych przeciwko Polsce przyjmował jako prawdę, nie zadając sobie trudu, by zweryfikować podstawy, pochodzenie i autorów akcji dezinformacyjnych, mających na celu niszczenie dobrego imienia Polski i Polaków.

Fragmenty „Manifestu” Reduty Dobrego Imienia

W ciągu lat istnienia III RP okazało się, że w świecie panuje (…) przekonanie – że to Polacy są współwinowajcami II wojny światowej, a o ofiarach polskich mało kto słyszał. I że istniały „polskie obozy koncentracyjne”, że obok mitycznych nazistów Holokaustowi są winni Polacy”. Przesłanie Reduty odnosiło się do bierności a czasem wręcz obojętności części społeczeństwa - „Stajemy, my współcześni Polacy, ze zdumieniem przed tą propagandową wersją historii nie do końca, zdając sobie sprawę z tego, co to tak naprawdę oznacza dla przyszłości Polski i przyszłości tego narodu. Skoro Niemcom udało się otrząsnąć z poczucia winy i dokonali gigantycznej pracy propagandowej, żeby słowo „nazi” nie kojarzyło się ze słowem „Germany”, skoro Rosjanie publicznie mówią o Polsce jako „bękarcie traktatu wersalskiego”, skoro Polacy zostali ustawieni przez propagandę historyczną we współczesnym świecie jako co najmniej współwinowajcy wymordowania Żydów europejskich – to konsekwencje tego dla naszej przyszłości, dla przyszłości kraju są jednoznaczne – katastrofa. Jesteśmy członkiem sojuszu NATO, uważamy, że pełnoprawnym. Wydaje nam się, że „w razie czego” sojusz obroni nas, wyśle swoje wojska przeciwko agresorowi napadającemu nas, że artykuł 5 traktatu zadziała. I zapewne tak się stanie, z jednym zastrzeżeniem – jeśli narody zjednoczone w sojuszu NATO będą chciały nas bronić. A jak te narody dzisiaj widzą Polaków? I to już nie jest kwestia niechęci do „umierania za Gdańsk”, jak to było w 1939 roku, gdy Francuzi usprawiedliwiali swoją bezczynność.”

Opublikowany manifest uwypuklał zagrożenia płynące dla Polski – „Zafałszowanie prawdy o drugiej wojnie światowej, ustawienie Polaków w roli katów delegitymizuje Polskę jako pełnoprawnego członka wspólnoty międzynarodowej! W obronie narodu morderców nikt się nie ujmie i nie wyśle wojsk. Narodowi morderców nie należy się współczucie. Nie trzeba nawet wysyłać delegacji na pogrzeb ich prezydenta, który zginął w dziwnych okolicznościach.”

Apel wzywający Polaków do obrony dobrego imienia Ojczyzny – „Jeśli współcześni Polacy nie wystąpią czynnie przeciw kampanii kłamstw, to przylgną one do nas już na zawsze. Zadbają o to ci, którym przeszkadza silny, inteligentny i przedsiębiorczy naród w centrum Europy, naród ludzi ceniących wolność.”

Rok założenia Fundacji
L

2013

Formalna rejestracja fundacji Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligii przeciw Zniesławieniom

Przy wsparciu Reduty Dobrego Imienia, Światowy Związek Żołnierzy AK oraz kpt. Z. Radłowski wnieśli do sądu pozew o ochronę dóbr osobistych przeciw niemieckim producentom serialu "Nasze matki, nasi ojcowie".

Zorganizowaliśmy zgromadzenie publiczne, którego celem było przypomnienie, że w dn. 15.10.1943, Niemcy rozpoczęli w okupowanej Warszawie serię egzekucji ulicznych, ponadto zbieraliśmy podpisy pod petycją do Sejmu w sprawie penalizacji użycia sformułowania „polskie obozy koncentracyjne” odnośnie niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, to znaczy uznania tego sformułowania za „kłamstwo oświęcimskie”.

Przygotowaliśmy akcję polegającą na rozwieszeniu plakatów wskazujących prawdę historyczną,, dotyczącą II Wojny Światowej. Na ulicach w Warszawie pojawiły się plakaty o treści „Odpowiedzialność - Responsibility - Verantwortung fur Holocaust, Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Sobibor, Dachau, Mautchausen... nur fur Deutsche!”

Zorganizowaliśmy zgromadzenie publiczne przed siedzibą korespondenta telewizji ZDF w Warszawie w celu zaprotestowania przeciwko emisji oszczerczego filmu “Nasze matki, nasi ojcowie” i znieważaniu pamięci żołnierzy Armii Krajowej przez telewizję ZDF.

Przygotowaliśmy akcję antydyfamacyjną w związku z użyciem przez niemiecką agencję prasową DPA sformułowania „polnischer Vernichtungslager” czyli “polski obóz zagłady”. Akcja polegała na wezwaniu do wysyłania listów i emaili z protestami przeciwko użyciu obrażających i zniesławiających Naród Polski sformułowań, które mają na celu zrzucenie odpowiedzialności za Holokaust oraz pouczenia dziennikarzy w sprawie prawidłowego używania sformułowań odnośnie stworzonych przez Niemców obozów zagłady, koncentracyjnych itp.

Przeprowadziliśmy akcję antydyfamacyjną wzywającą do wysłania maili z wezwaniem do usunięcia bądź poprawienia treści w związku z artykułem na stronie internetowej brytyjskiej gazety Daily, który zawierał niezgodne z prawdą historyczną sformułowania: "Nazi concentration camp in Poland", "Allies liberation of the Polish camp", w nagłówku na stronie głównej: "Polish concentration camp Auschwitz".

Podejmując pierwszą interwencję przeciwko rozpowszechnianiu w Niemczech oszczerczego serialu . „Nasze matki , nasi ojcowie” nadawanego przez niemiecką telewizję ZDF zwróciliśmy się do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, wskazując, że w filmie posłużono się krzywdzącymi i fałszywymi uproszczeniami w obrazie historycznym Polski i żołnierzy AK.

Najciekawsze wydarzenia
L

2014

W dniu 15.10.2014 u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich, pod murem z tablicą upamiętniającą uliczną egzekucję z 1944 roku. Zorganizowaliśmy zgromadzenie publiczne które miało na celu oprócz upamiętnienia ofiar egzekucji ulicznych, wezwanie Polskiego rządu do prowadzenia polskiej polityki historycznej, a przede wszystkim do stanowczej reakcji na rosyjskie oszczerstwo w postaci planów budowania pomnika ofiar „polskich obozów śmierci”

1 września 2014 r. w 75 rocznicę napaści Niemiec na Polskę, zorganizowaliśmy zgromadzenia publiczne pod niemieckimi placówkami dyplomatycznymi, m.in. pod Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec oraz Pod Ambasadą RFN w Londynie. Podczas zgromadzeń odczytane zostało oświadczenie Reduty Dobrego Imienia, w którym przypomniane zostało to, że Niemcy są odpowiedzialni za wybuch II Wojny Światowej, a niemieckim celem wojny była eksterminacja narodów zamieszkujących Rzeczpospolitą.

1 sierpnia zorganizowaliśmy ( zbiegu Alej Jerozolimskich i Marszałkowskiej w Warszawie pod tablicą upamiętniającą rozstrzelanych) zgromadzenia publiczne, by oddać cześć Powstańcom Warszawskim oraz wezwać rząd do prowadzenia patriotycznej polityki historycznej, zbieraliśmy także podpisy pod petycją do Sejmu w sprawie karania za użycie sformułowania „polskie obozy koncentracyjne”.

Wysłaliśmy list do Ministra Spraw Zagranicznych - Grzegorza Schetyny wyzywający do interwencji wobec planów rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego, które rozpoczęło publiczną zbiórkę pieniędzy na pomnik „Zamęczonych w polskich obozach śmierci”, który miałby upamiętnić sowieckich jeńców wojennych, zmarłych w obozach jenieckich w trakcie wojny 1920 roku.

Dzięki akcji protestacyjnej przeprowadzonej przez Redutę Dobrego Imienia, brytyjskie linie lotnicze British Airways postanowiły wycofać ze swojego programu pokładowego niemiecki serial „Nasze matki, nasi ojcowie”, który w poniżający i zakłamujący historię sposób przedstawia Armię Krajową.

Wystosowaliśmy cztery pytania do Ministra Spraw Zagranicznych – Radosława Sikorskiego, dotyczące podjętych działań przez MZS ,w sprawie uniemożliwienia emisji serialu "Nasze matki, nasi ojcowie" w zagranicznych telewizjach.

2014
L

2015

W grudniu Dział Dokumentacji RDI sporządził raport w sprawie podejścia do Polaków w Norwegii, gdzie łamane są podstawowe prawa równościowe. Dział Dokumentacji RDI ocenia, że te praktyki są skutkiem rasistowskiego i dyskryminującego stosunku Norwegów i władz norweskich do Polaków.

Akcja protestacyjna Reduty Dobrego Imienia przyniosła zamierzone efekty - w norweskiej publicznej telewizji NRK „polskie obozy zagłady” zastąpiło sformułowanie „niemieckie obozy zagłady w okupowanej przez nazistów Polsce”.

W związku z akcją protestacyjną RDI Norweska Rada Etyki Mediów wydała oświadczenie, w którym wyjaśnia, że nie usankcjonowała terminu „polski obóz koncentracyjny”, ale zaakceptowała przeprosiny gazety „Avisa Sor-Trondelag”.

Wzywaliśmy do podpisywania listu protestacyjnego do norweskiej Rady Etyki Mediów w związku z jej decyzją akceptującą sformułowania „polskie obozy koncentracyjne”. Sprawa dotyczy recenzji filmu „Lektor”, która ukazała się 15 sierpnia w norweskiej gazecie. Jej autorka pisząc o przeszłości głównej bohaterki użyła określenia „polski obóz koncentracyjny”.

W kościele Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie zorganizowaliśmy koncert niepodległościowy, gdzie można było można podpisać petycję do Sejmu RP w sprawie jak najszybszego uchwalenia ustawy w sprawie penalizacji sformułowania „polskie obozy koncentracyjne”.

17 września Reduta Dobrego Imienia złożyła zawiadomienie o popełnieniu przez J.T. Grossa przestępstwa znieważenia Narodu Polskiego poprzez użycie m.in. słów „Polacy w trakcie wojny zabili więcej Żydów niż Niemców”, w na stronie internetowej niemieckiego dziennika „Die Welt” w artykule „Europejczycy Wschodni nie mają wstydu”. Gross znieważył naród polski, czyli dokonał przestępstwa opisanego w Art. 133 Kodeksu Karnego.

Złożyliśmy doniesienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście (sprawa nr 1DS 911/15/MS , o popełnieniu przez Grossa przestępstwa znieważenia Narodu Polskiego. Sprawa dotyczyła artykułu w Die Welt. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście poprzez swojego Rzecznika poinformowała opinię publiczną o wszczęciu postępowania w sprawie J.T Grossa

Wydaliśmy oświadczenie w sprawie oszczerstw Jana Tomasza Grossa przeciwko Polsce, które pojawiły się na łamach w Die Welt w dniu 13.09.2015 roku. W tekście znajdowały się m.in. zdania o „nazistowskiej przeszłości Polski” i że „Polacy zabili więcej Żydów niż Niemców”.

Wysłaliśmy list do Ambasadora Norwegii składając stanowczy protest przeciwko używaniu w norweskich mediach oszczerczych antypolskich sformułowań takich jak „polskie obozy koncentracyjne”, „polskie obozy śmierci” czy podobne.

CNN pod wpływem zorganizowanej przez Redutę akcji, wspartej przez naszych zwolenników, zmienił tekst, w którym obóz Auschwitz był „polskim obozem”. Akcja polegała na wysłaniu maili do autora tekstu z żądaniem poprawienia nieprawdziwego określenia obozu.

8 maja Reduta Dobrego Imienia zorganizowała w Warszawie pod tablicą upamiętniającą egzekucję uliczną z marca 1944 r. zgromadzenie publiczne z okazji okrągłej (70) rocznica kapitulacji Niemiec. Oddaliśmy hołd polskim żołnierzom walczącym z najeźdźcą oraz ofiarom niemieckiego i rosyjskiego bestialstwa, a także zbieraliśmy podpisy pod petycją do Sejmu w sprawie uchwalenia ustawy penalizującej użycie sformułowania „polskie obozy koncentracyjne”.

2015
L

2016

9 grudnia złożyliśmy pozew do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez spółkę Facebook. Złożony pozew był odpowiedzią na liczne zawiadomienia o blokowaniu profili katolickich i narodowościowych, a także tolerowaniu treści nawiązujących do symboli komunistycznych. Sprawą zajął się Sąd Okręgowy w Warszawie.

W grudniu we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych wydaliśmy poradnik zawierający wskazówki dla Polaków przebywających poza granicami Polski, szczególnie w Wielkiej Brytanii. W poradniku zostało opisane co należy zrobić w sytuacji , gdy ma się do czynienie z antypolskim zachowaniem, z poniżaniem Polaków jako pracowników, oraz jak przeciwstawić się próbą wyzysku.

Wygraliśmy! Zgodnie z wyrokiem sądu „Wprost" został zmuszony do sprostowania nieprawdziwych bądź nieścisłych informacji zawartych w materiale prasowym pt. „Licencja na zabijanie od Rzeczpospolitej”, które dotyczyły tzw. egzekutorów z AK (braci Bąk). Wspieraliśmy prawnie i finansowo, dwoje członków rodziny Bąk, którzy złożyli pozew przeciwko tygodnikowi.

25 października Reduta zaprezentowała system informatyczny do wykrywania zniesławień w Internacie. Opracowany system przeszukuje miliony publikacji pod kątem użycia fałszywych kodów pamięci typu „polski obóz koncentracyjny”, „polskie getto”, „polskie SS”.

8 listopada z inicjatywy Fundacji Łączka i Fundacji RDI został powołany Społeczny Trybunał Narodowy, który miał na celu osadzenie komunistycznych morderców, którzy do tej pory nie ponieśli należnej kary za swoje zbrodnie. Jest to sąd obywatelski, dlatego wyroki miały wymiar symboliczny – orzeczenie infamii. W polskiej tradycji infamis był człowiekiem będącym poza nawiasem społeczeństwa. Kara infamii spotykała go za czyny haniebne, rozbojowe, kradzieże , gwałty. Z infamisem nikt nie mógł się kontaktować, udzielać schronienia, pomagać. Współcześnie infamisem nazywamy człowieka który świadomie występuje przeciwko Ojczyźnie. Są to sprawcy komunistycznych zbrodni w mundurach UB i SB, WP, KBW, ZOMO i innych. Członkowie ustalili, że w styczniu 2017 procedowana będzie sprawa przeciwko Bolesławowi Bierutowi oraz Stefanowi Michnikowi.

W 77’ rocznicę agresji Związku Sowieckiego na Polskę, by upamiętnić tamte chwile i oddać cześć poległym przygotowaliśmy kilka wydarzeń: grę miejską dotyczącą historii i kultury Warszawy lat 30 XX w., multimedialną wystawę „Jeśli zapomnę o nich…”, która ukazywała skalę sowieckiego ludobójstwa dokonanego na Polakach w latach 1937-56 oraz koncert zespołu Contra Mundum.

W sierpniu staraniem Reduty Dobrego Imienia 13-letni Józio z Norwegii otrzymał polski paszport. Chłopiec po śmierci mamy został przejęty siłą przez norweski Urząd ds. Dzieci i zamieszkał u rodziny zastępczej.

1 sierpnia Pan Krystian Brodacki, przy wsparciu Reduty, wniósł pozew, o naruszenie dóbr osobistych i zapłatę zadośćuczynienia, przeciwko grupie Onet.pl. Sprawa dotyczyła zdjęcia przedstawiającego kobiety prowadzone na egzekucję w Palmirach, które zostało użyte jako ilustracja do o prostytucji i kolaboracji w czasie II Wojny Światowej. Pan Krystian na zdjęciu rozpoznał swoją matkę – Marię Brodacką, która została rozstrzelana w Palmirach w czerwcu 1940 r.

W lipcu we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w związku z Światowymi Dnami Młodzieży przygotowaliśmy dla rodzin przyjmujących pielgrzymów publikację „Ambasador Polskości”. Opracowanie mówiło o tym jak promować Polskę i polskie wartości, przypominało podstawowe informacje o naszej kulturze i historii. Publikacja w języku polskim, bezpłatna, nakład 250 000 sztuk

18 lipca ruszył proces cywilny przeciwko producentom serialu „Nasze matki, nasi ojcowie” tj. UFA Fiction oraz ZDF (II program niemieckiej telewizji) za naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do tożsamości narodowej, prawa do dumy narodowej i narodowej godności oraz wolności od mowy nienawiści. Reduta wsparła prawnie powodów - 92 letniego żołnierza Armii Krajowej, byłego więźnia obozu Auschwitz-Birkenau oraz Światowy Związek Żołnierzy AK, w ich walce o należną sprawiedliwość.

W centrum prasowym PAP zorganizowaliśmy konferencję, podczas której informowaliśmy o przygotowaniu pozwu przeciwko Hansowi G. oraz o rozpoczynający się 18-go lipca proces przeciwko twórcom filmu „Nasze matki, nasi ojcowie”

W czerwcu rozpoczęliśmy akcję "Zadośćuczynienie dla Zamojszczyzny". Podjęliśmy badania, dotyczące możliwości dochodzenia zadośćuczynienia od żyjących jeszcze niemieckich sprawców zbrodni na mieszkańcach wsi Zamojszczyzny. Miało to być zadośćuczynienie za naruszone dobra osobiste, takie jak prawo do posiadania rodziców (jeśli chodzi o sieroty, których rodziców pomordowali niemieccy okupanci).

W czerwcu zorganizowaliśmy grę miejską, polegającą na wykonaniu sześciu zadań. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat strojów ludowych, linii królów Polski, tytułów piosenek patriotycznych, a także znajomością granic Polski. Do rozwiązania było także jedno zadanie szyfrowe. Projekt zrealizowany we współpracy z PGE Polska Grupa

W ramach akcji antydyfamacyjnej „Gielen” wysyłaliśmy informację do niemieckich mediów na temat zachowania niemieckiego przedsiębiorcy, który samego siebie nazywał hitlerowcem.

W marcu złożyliśmy do prokuratury Rejonowej w Pucku zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na podstawie art.304 kpk przez Hansa Gielena , wiceprezesa Spółki POS System. Sprawa dotyczyła wypowiedzi, które formułowane do Pani Natalii Nitek, a odwołujących się do ideologii hitlerowskiej, nienawiści, chęci eksterminacji Polaków jako grupy narodowościowej.

Wysłaliśmy do redakcji zagranicznych mediów (przede wszystkim w Niemczech) list-ostrzeżenie, przestrzegający przed używaniem sformułowania „polskie obozy koncentracyjne” w artykułach rocznicowych w związku z kolejną rocznicą „wyzwolenia Auschwitz”.

Złożyliśmy zawiadomienie do Prokuratury w sprawie dotyczącej popełniania przestępstwa, przez redakcję szwajcarsko – niemieckiego tygodnika Newsweek Polska opisanego w Art. 137 KK, poprzez zniszczenie godła państwowego w celu przygotowania zdjęcia na okładkę numeru 2/16.

Z okazji 153 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Reduta wraz z Muzeum Kolekcji Jana Pawła II zorganizowała koncert upamiętniający niepodległościowy zryw Polaków.

Wysłaliśmy do wszystkich europarlamentarzystów pakiet informacji o rzeczywistej sytuacji w Polsce (tuż przed debatą w Parlamencie Europejskim). Działaliśmy zgodnie z naszym statutem, gdzie jednym z zadań jest informowanie o polskiej teraźniejszości.

2016
L

2017

Wygraliśmy! Sąd Okręgowy w Krakowie nakazał, by Onet.pl opublikował przeprosiny za użycie zdjęcia Polek prowadzonych na egzekucję w Palmirach do zilustrowania artykułu o romansach Polek z Niemcami i prostytucji w czasie II wojny światowej. Dodatkowo Onet miał zapłacić zadośćuczynienie na rzecz Pana Krystiana Brodackiego. (grudzień 2017)

Z inicjatywy Reduty do sądu został skierowany pozew przeciwko portalowi The Jewish News. W grudniu Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał portalowi The Jewish News usunąć z Internetu cały materiał oraz fotografie, szkalujące Polaków. Artykuł jednoznacznie wskazywał na przypisywanie Polakom odpowiedzialności za Holokaust.

W odpowiedzi na interwencję Reduty w grudniu Sąd Okręgowy w Warszawie wydał orzeczenie, w którym uznał się właściwym do rozpatrywania sprawy przeciwko izraelskiemu dziennikowi Haaretz. Haaretz opublikował artykuł „Trump just made it harder to come out as Jewish in Poland”, szkalujący Polskę przedstawiając nieprawdziwe informacje o rzekomej współodpowiedzialności Polaków za niemieckie zbrodnie Holocaustu podczas II Wojny Światowej.

W listopadzie odbyła się konferencja „Support Poland ! Wspieraj Polskę” Celem spotkania byłą wymiana doświadczeń z Polonią w zakresie obrony dobrego imienia Polski. Na konferencji został zaprezentowany, opracowany przez Redutę, system „Rycerz” poprzez który użytkownicy mogą zgłaszać oszczerstwa dotyczące Polski, pojawiające się w szeroko rozumianych mediach zagranicznych. Konferencja byłą zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy polegającej na budowie sieci korespondentów i wolontariuszy na świecie, którzy wspierają misję Reduty.

W październiku Fundacja Reduta Dobrego Imienia złożyła pozew przeciwko gazecie Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) aby wyegzekwować sprostowanie artykułu opisującego interwencje podjęte przez RDI wobec działalności Jana Grabowskiego. FAZ w swym artykule nazywa Fundację RDI organizacją „ultra nacjonalistyczną”. Niemiecki dziennik sugeruje , że polscy policjanci kolaborowali z okupantem i są mordercami, którzy działali z własnej nieprzymuszonej woli.

Na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przygotowaliśmy od strony merytorycznej i graficznej wielkoformatową wystawę na planszach „Dzieci Zamojszczyzny – historie prawdziwe”. Celem wystawy było upamiętnienie oraz ukazanie cierpienia mieszkańców Zamojszczyzny, w szczególności niezliczonych liczby Dzieci Zamojszczyzny, które podczas niemieckiej akcji wysiedleńczo- kolonizacyjnej, zostały wywiezione, a ich los w dużej mierze jest dotąd nieznany.

W lipcu z inicjatywy Fundacji Reduty został złożony pozew przez Związek Maszynistów Kolejowych przeciwko BBC oraz francuskiemu dziennikowi le Parisien . Na stronie internetowej BBC pojawił się artykuł „Beware hate Speech” oskarżający polskich maszynistów o współudział w Holokausie. Związek Maszynistów Kolejowych zażądał przeprosin oraz zadośćuczynienia na rzecz Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Obozów Hitlerowskich.

W czerwcu opublikowaliśmy “Stanowisko” Reduty Dobrego Imienia na temat metod badawczych Jana Grabowskiego, które zostało podpisane przez 135 polskich naukowców pracujących w Polsce jak i poza granicami. Zaprezentowane „Stanowisko” dotyczyło działalności prof. J. Grabowskiego, który w swoich licznych publikacjach i wypowiedziach publicznych fałszuje historię Polski, głosząc tezy sugerujące, że Polacy są współwinni zagłady Żydów. Główne tezy jego prac i wypowiedzi medialne ukazują Polaków jako współwinnych zbrodni Holocaustu oraz jako powojennych kontynuatorów ludobójczych działań niemieckich.

W odpowiedzi na interwencję Reduty, niemiecki podręcznik historii „Geschichte und Geschehen Oberstufe Klasse 11” został wycofany z dystrybucji, a jego ostatnie egzemplarze zostały oddane na makulaturę. Podręcznik zawierał oszczercze sformułowani „polski obóz”.

W maju Fundacja Reduta Dobrego Imienia wystosowała petycję do dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu z wezwaniem o zaprzestania wystawiania sztuki ‘Malowany Ptak” przejawiającej oznaki mowy nienawiści wobec Narodu Polskiego i Kościoła Katolickiego. Sposób przedstawiania Polaków w ww. sztuce jest nieakceptowalny z punktu widzenia historii , moralności , jak i zwykłej ludzkiej godności.

20 marca Fundacja Reduta Dobrego Imienia złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Warszawie dot. Przedstawienia pt. ”Klątwa” w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Przedstawienie zawierało haniebne treści pornograficzne znieważające Krzyż oraz Św. Jana Pawła II

W marcu odbyła się premiera filmu dokumentalnego „Z Wilna do Nieba” o bp. Ignacym Świrskim. Producentem filmu i organizatorem pokazu była Reduta Dobrego Imienia. Film to biograficzna opowieść o życiu i służbie wobec kościoła bp. I. Świrskiego.

W lutym wystosowaliśmy petycję do najważniejszych dziennikarzy włoskich agencji prasowej ANSA. Włoska agencja prasowa ANSA już po raz drugi w ciągu jednego miesiąca użyła określenia „polski obóz koncentracyjny” w odniesieniu do Auschwitz-Birkenau. W petycji domagaliśmy się przeprosin za umieszczenie w serwisie fałszywych informacji oraz zaprzestania lekceważenia problemu użycia tego typu sformułowań. Po naszej interwencji, agencja przyznała się do błędu oraz wystosowała przeprosiny .

W listopadzie Reduta złożyła pozew przeciwko europarlamentarzyście Guyowi Vehofstadtowi przewodniczącemu frakcji Porozumienia Liberałów i Demokratów który w trakcie debaty poprzedzającej glosowanie na rezolucją ws.praworzadności w Polsce w skandaliczny sposów wypowiedział się na temat Marszu Niepodległości, który odbył się 11.11.2017 w dniu święta odzyskanie przez Polskę Niepodległosci. Wszystkich Polaków biorących w nim udział nazwał faszystam

W związku z przekłamaniami i tezami opublikowanymi na łamach Haaretzu, w artykule „Trump just made it harder to come out as Jewish in Poland”, wystąpiliśmy przeciwko wydawcy, żądając usunięcia artykułu na czas trwania procesu oraz przeprosin za naruszenie dóbr osobistych.

Złożyliśmy do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko „Newsweekowi”, żądaliśmy opublikowania w „Nesweek.pl oświadczenia punktującego błędy historyczne zawarte w artykule Pauli Szewczyk pt. „Po wyzwoleniu nazistowskich obozów Polacy ponownie je otworzyli?, publikacja dotyczyła książki „Mała zbrodnia” Marka Łuszczyny.

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że pozew złożony przez prezesa Reduty Dobrego Imienia p. Macieja Świrskiego przeciwko firmie Facebook będzie rozpatrywany przed polskim sądem i według polskiego prawa.

Niemieckie, nie polskie obozy! Wysłaliśmy informacje-ostrzeżenie do ponad 1500 niemieckich i zagranicznych dziennikarzy.

W styczniu wydaliśmy oficjalne oświadczenie w sprawie książki Marka Łuszczyny „Małą Zbrodnia – polskie obozy koncentracyjne” i artykułu na jej temat opublikowanym w Newsweek Polska.

2017
L

2018

Wygraliśmy! Niemcy muszą przeprosić za szkalowanie żołnierzy AK! Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w procesie przeciwko producentom serialu „Nasze matki, nasi ojcowie”. Sąd orzekł o winie ZDF i UFA Fiction – producentów serialu. W myśl wyroku sądu ZDF i Ufa Fiction miał umieścić przeprosiny w TVP1 oraz na niemieckich kanałach telewizyjnych oraz na stronach internetowych producentów. Dodatkowo pozwani zostali zobowiązani do uiszczenia zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych na rzecz kpt Z. Radłowskiego.

Reduta interweniowała ws. oszczerczego artykułu w Kyiv Post pt. „Honest History: Ukrainians today still struggle with memory of Holocaust”, opublikowanego również w papierowym wydaniu, gdzie Josh Kovensky stwierdził, że w mordowaniu Żydów podczas pogromu lwowskiego w 1941 roku, obok oddziałów niemieckich i ukraińskich, brały udział także odziały polskie. Jest to kłamstwo historyczne, dlatego też zażądaliśmy sprostowania i przeprosin oraz usunięcia kłamliwych i znieważających treści ze strony internetowej.

Przy wsparciu prawnym Reduty (w lipcu) działacz antykomunistyczny złożył pozew przeciwko RASP (wydawcy Fakt 24.pl). Sprawa dotyczyła publikacji artykułu opisującego Henryka Kostrzewę określanego mianem „zbrodniarza komunistycznego”, artykuł został zilustrowany zdjęciem przedstawiającym osobę Pana Janusza Fatygi. Na zdjęciu Pan Janusz miał czarnym paskiem zakryte oczy, a pod zdjęciem widniało nazwisko Henryka Kostrzewy.

Zareagowaliśmy na oszczerstwa założycieli amerykańskiej fundacji, którzy przygotowali zawierającą wiele przekłamań relację z wizyty blisko 100 filantropów i naukowców w miejscach zagłady Żydów m.in. w Polsce. Materiał zawierał wiele nieścisłości i przekłamań i był wręcz obraźliwy dla Polski i Narodu Polskiego. Relacja została opublikowana m.in. na łamach „Jerusalem Post”.

Były żołnierz AK został zrehabilitowany! W czerwcu Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził przeprosiny i zadośćuczynienie na rzecz Włodzimierza Pajdowskiego ( ponad 90-letniego byłego żołnierza Armii Krajowej), przy wsparciu Reduty złożył on pozew przeciwko gazecie „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” o naruszenie dóbr osobistych. Gazeta fałszywie przedstawiła W. Pajdowskiego wskazując go jako bandytę dokonującego w czasie II wojny światowej i po wojnie napadów rabunkowych, który ostatecznie został współpracownikiem SB.

Przygotowaliśmy akcję antydyfamacyjną, prosząc naszych wolontariuszy i Sympatyków, o wysłanie maila z żądaniem usunięcia bądź sprostowania fałszywych określeń „lager polacco” i „campo polacco”, które użył w sowim w artykule włoski badacz, Bruno Maida.

W maju poprosiliśmy o pomoc wolontariuszy i sympatyków w wysyłaniu wezwania do hiszpańskiego portalu Playgroundmag.net, który w dwóch swoich artykułach użył określenia „polski obóz koncentracyjny”. W odpowiedzi na nasze wezwania szef portalu odpisał, że Polska chce pisać na nowo historię. Redakcja Playgroundmag.net nie poprawiła sformułowań, a co więcej, odniosła się do akcji w obszernym artykule opisującym masową wysyłkę mailową, jaka napłynęła do redakcji. W tekście zostaliśmy określeni mianem „polskich ultranacjonalistów”. Według autorki tekstu do redakcji spływało co godzinę 300 maili. Redakcja nie zmieniła słów o „polskich obozach koncentracyjnych. W związku z tym podjęliśmy dalsze kroki. Wysłaliśmy list do Ambasadora w Madrycie z prośbą o interwencję, list do Stowarzyszenia Dziennikarzy Hiszpańskich w Madrycie oraz do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

W maju wysłaliśmy do redakcji telewizji ARD, list z protestem wobec opublikowanego na antenie telewizji ARD reportażu poświęconego Polsce, w którym dziennikarka Anette Dittert przedstawia fałszywy obraz Polski, kraju rzekomo zmierzającego w stronę dyktatury. Kraju, w którym ksenofobia i radykalny nacjonalizm stają się powszechnym zjawiskiem. Narracja dokumentu sprowadzała się do tezy, że rząd PiS podąża „w kierunku Rosji”, a demokracja w Polsce jest rzekomo fikcją.

W kwietniu Sąd Apelacyjny w Warszawie, prawomocnie uznał, że sprawa przeciwko Facebook Irlandia i Facebook USA o naruszenie godności poprzez dyskryminację na tle narodowościowym, światopoglądowym i religijnym oraz cenzurę będzie rozpatrywana w Sądzie Okręgowym w Warszawie. W odpowiedzi na liczne zawiadomienia o blokowaniu profili katolickich i narodowościowych, a także tolerowaniu treści nawiązujących do symboli komunistycznych w grudniu 2016 r. złożyliśmy pozew przeciwko spółce Facebook.

Zainterweniowaliśmy na kolejne użycie kłamliwego określenia „polskie obozy zagłady”. Tym razem, fraza taka pojawiła się w książce autorstwa rozpoznawalnego w Holandii polityka, Thierry’ego Baudeta. Reduta wzwała wydawnictwo do korekty oszczerczego sformułowania oraz zamieszczenia przeprosin na stronie internetowej.

W marcu podjęliśmy interwencję, wysyłając do redakcji szwedzkiego dziennika Dagens Nyheter, list obalający tezy o polskim antysemityzmie. Sprawa dotyczyła opublikowanego artykułu Anny Bikont, którym autorka opisuje rzekomy wzrost fali antysemityzmu w Polsce. Artykuł ten promował wizję, w ramach której ukryte „demony” antysemityzmu właśnie opanowują Polaków. Odniesieniem do napisania artykułu była kwestia nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

Z powodu licznych ataków, jakie obserwowaliśmy po wprowadzeniu nowelizacji do ustawy o IPN, przygotowaliśmy obszerne opracowanie pt. "Polska i Holokaust: fakty i mity". Opracowanie zawiera tezy w odniesieniu do najczęściej pojawiających się błędów i zafałszowań naszej historii. Dokument przygotowany został w kilku językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i rosyjskim.

W lutym w odpowiedzi na liczne artykuły i komentarze, sugerujące że Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust, Reduta Dobrego Imienia przygotowała kampanię internetową „Z potrzeby serca! Polacy ratujący Żydów”. Przez kilka tygodni na profilach społecznościowych Reduty Dobrego Imienia w formie graficznej przedstawialiśmy historie Polaków, którzy ratowali Żydów z narażeniem życia własnego i swojej rodziny. Historie, które przywołaliśmy pochodziły z opracowania Janiny Hery pt. „Polacy ratujący Żydów. Słownik”. Powstało 80 grafik zarówno w języku polskim jak i angielskim, przypominających historie bezinteresownej pomocy Żydom.

W związku z licznymi nieścisłościami i przekłamaniami w artykule Roberta Fulforda, zamieszczonym na kanadyjskim portalu Nationalpost.com, wysłaliśmy do redakcji list, w którym wskazaliśmy najważniejsze błędy zawarte w publikacji, które dotyczyły głównie antysemityzmu w Polsce przed II Wojną Światową.

W lutym odpowiedzi na fałszerstwa dotyczące min. nowelizacji ustawy o IPN, zawarte w liście dwóch nauczycieli Wielokulturowego Liceum Humanistycznego im. Jacka Kuronia w Warszawie - Pana Sebastiana Matuszewskiego oraz dr hab. Piotra Laskowskiego, Reduta wystosowała pismo do dyrektora szkoły oraz do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o interwencję. Nauczyciele przygotowali „manifest komunistyczny”, w którym m.in. nawoływali uczniów do łamania obowiązującego w Polsce prawa, a także podali zafałszowane informacje na temat Zbąszynia. Zareagowaliśmy także w mediach, m.in. we francuskim Liberation, które powieliły kłamliwy manifest nauczycieli.

Przygotowaliśmy akcję antydyfamacyjną, wzywając naszych Sympatyków do wysłania wezwania do sprostowania bądź usunięcia nieprawdziwego określenia „polnische Konzentrationslager”, użytego w artykule opublikowanym na DRESDEN online.

31 stycznia złożyliśmy do Prokuratury w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z m.in. art.133 k.k przez dziennikarkę The Jerusalem Post, sprawa dotyczyła używania przez Lahav Harkov fałszywego określenia „Polish death camps” (Polskie obozy śmierci) na portalu internetowym Twitter.

30 stycznia wystosowaliśmy wniosek do Redaktora Naczelnego TVN24 o publikacje sprostowania nieprawdziwych informacji, które wskazywały, że historyczna formacja „Brygada Świętokrzyska” , rzekomo kolaborowała z Niemcami w czasie II Wojny Światowej. Informacja ta została ukazała się w programie telewizyjnym „Fakty po faktach” na kanale TVN24

2018
L

2019

Wygraliśmy! W Sądzie Rejonowym w Wejherowie zapadł wyrok w procesie karnym przeciwko Hansowi G. Sąd uznał Hansa G. winnym znieważenia i grożenia śmiercią Natalii Nitek-Płażyńskiej! Sąd skazał Hansa G. na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata! Dodatkowo Hans G. został skazany na grzywnę 20 tys. złotych, a także nawiązkę na rzecz pokrzywdzonych w kwocie około 10 tys. złotych. Ponadto ma zwrócić koszty procesu. Postępowania zainicjowała oraz wspierała finansowo i prawnie Reduta. (grudzień 2019)

W grudniu wydaliśmy raport, w którym dokładnej analizie zostały poddane najważniejsze platformy streamingowe : Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Hulu. Przeanalizowaliśy łącznie 557 filmów fabularnych i 47 dokumentalnych. Raport został wydany po reakcji Premiera RP Mateusza Morawieckiego i Ministra Spraw Zagranicznych na przekłamania zawarte w serialu dokumentalnym „Iwan Groźny z Treblinki”.

W październiku ruszył proces z pozwu Filomeny Leszczyńskiej przeciwko prof. Janowi Grabowskiemu i prof. Barbarze Engelking, współautorom kontrowersyjnej książki „Dalej jest noc”. Reduta wspierała prawnie Panią Filomena Leszczyńską, która korzystając ze swoich praw obywatelskich, upomniała się przed sądem o dobrą pamięć o swoim stryju śp. Edwardzie Malinowskim, który został przedstawiony we fragmentach publikacji „Dalej jest noc” jako „współwinny śmierci kilkudziesięciu Żydów , a w rzeczywistości udzielał schronienia Żydom. Reduta przeprowadziła badania źródłowe oraz archiwalne.

Wygraliśmy! kolejny proces z niemiecko – szwajcarskim koncernem Ringier Axel Springer. Reduta prowadziła proces p. Janusza Fatygi, działacza antykomunistycznej opozycji, internowanego w czasach PRL. 13 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Krakowie zobowiązał pozwanego – Wydawcę Fakt.pl do opublikowania na swojej stronie internetowej przeprosin za naruszenie dóbr osobistych oraz zapłatę zadośćuczynienia. (wrzesień 2019).

Wygraliśmy z Newsweek.pl przed Sądem Najwyższym! W styczniu 2018 roku wygraliśmy sprawę z redaktorem naczelnym Newsweek.pl. Na mocy tego wyroku sądowego redaktor naczelny miał opublikować sprostowanie wskazujące, że nieprawdziwa jest informacja o tym, że w Polsce znajdowały się polskie obozy koncentracyjne utworzone przez Polaków. Taka bowiem treść znalazła się w artykule opublikowanym przez Newsweek.pl pt. „Po wyzwoleniu nazistowskich obozów Polacy ponownie je otworzyli? »Mała zbrodnia« Marka Łuszczyny”. W maju 2018 roku Sąd Apelacyjny orzekł, że redaktor naczelny Newsweek.pl ma obowiązek opublikować sprostowanie o takiej treści. Pozwany jednak nie dał za wygraną i złożył skargę kasacyjną. Zwróciliśmy się do Sądu Najwyższego, że skarga kasacyjna w tej sytuacji nie jest zasadna. Sąd Najwyższy podzielił ten pogląd i odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. (sierpień 2019)

Sensacyjny wyrok! Warszawski Sąd Okręgowy nakazał niemieckiej gazecie Frankfurter Rundschau przeproszenie prezesa Reduty Dobrego Imienia za publikację dotyczącą polskiej polityki historycznej, której celem, zdaniem niemieckiej gazety, jest „przedstawienie zagłady Żydów jako czynu czysto niemieckiego”. Sprawa jest przełomowa, bo po raz pierwszy w Polsce sąd uznał, że za tezy o rzekomym współudziale Polaków w Zagładzie Żydów przeprosić należy Polaka urodzonego już po II wojnie światowej i którego wydarzenia z lat 1939-1945 bezpośrednio nie dotyczyły. (lipiec 2019)

Wygraliśmy! W sierpniu Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał wyrok w którym nakazał wydawcy Ringier Axel Springer Polska przeproszenie Krystiana Brodackiego na głównej stronie Onet.pl oraz zasądził na rzecz powoda kwotę 100 000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Przy wsparciu prawnym i finansowym Reduty śp. Filomena Leszczyńska, złożyła pozew przeciwko prof. Barbarze Engelking i prof. Janowi Grabowskiemu, współautorce i redaktorowi naukowemu opracowania „Dalej jest noc”. Zdaniem Filomeny Leszczyńskiej autorzy książki zaprezentowali fałszywe informacje na temat jej stryja– Edwarda Malinowskiego, przedstawiają go jako „współwinnego śmierci kilkudziesięciu Żydów, którzy ukrywali się w lesie i zostali wydani Niemcom”. Według relacji świadków, w tym właśnie Żydów, był on bohaterem ratującym ludzi przed Niemcami. (maj 2019)

Przy wsparciu Reduty, Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych oraz członkowie rodzin żołnierzy niezłomnych złożyli pozew o naruszenie dóbr osobistych przeciwko Joannie Senyszyn. Pozew dotyczył 13 postów (publikowanych na profilu Twitter), w których J. Senyszyn podawała nieprawdziwe i krzywdzące informacje dotyczące żołnierzy wyklętych. (kwiecień 2019)

W związku ze skandalicznymi wypowiedziami Władimira Sołowjowa obrażającymi Polskę i Polaków, zwróciliśmy się do Urzędu ds. Cudzoziemców z apelem o nałożenie na rosyjskiego dziennikarza zakazu wjazdu do strefy Schengen. (kwiecień 2019)

Dzięki interwencji Reduty Dobrego Imienia i polskich internautów udało się usunąć kolejne kłamliwe określenie „polski obóz zagłady”! Tym razem użył go hiszpański portal canalsur.es. (kwiecień 2019)

Wezwaliśmy autorów książki „Dalej jest noc” do udzielenia odpowiedzi na zarzuty Piotra Gontarczyka w tygodniku „Sieci”. Dr Piotr Gontarczyk wskazał na łamach tygodnika „Sieci”, że autorzy książki „Dalej jest noc” dokonali mistyfikacji i manipulacji źródłami. (marzec 2019)

Kolejny sukces Reduty Dobrego Imienia w walce o tożsamość narodową! Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie, które w istotny sposób wpisuje się w walkę o obronę polskiego dobrego imienia i tożsamości narodowej. Sąd uznał, że sprawy przeciwko niemieckiej gazecie (Frankurter Rundschau), publikującej swoje teksty po niemiecku, mogą być prowadzone w Polsce. (luty 2019)

Przygotowaliśmy obszerną odpowiedź na pozew, złożony przeciwko Reducie przez prof. J Grabowskiego, w której wskazaliśmy wybiórcze traktowanie przez Jana Grabowskiego badanych i przywoływanych przez niego źródeł. (luty 2019)

Prof. Jan Grabowski złożył pozew przeciwko Reducie Dobrego Imienia. Pozew wpłynął do sądu półtora roku po wydaniu przez Redutę Dobrego Imienia stanowiska kwestionującego rzetelność metodologii prac naukowych prof. Jana Grabowskiego (luty 2019)

Wygraliśmy! w Sądzie Okręgowym w Gdańsku zapadł wyrok w cywilnym procesie przeciwko Hansowi G. Sąd nakazał Hansowi G. przeproszenie Natalii Nitek-Płażyńskiej w “Gazecie Polskiej” oraz w Telewizji Republika. Dodatkowo Hans G. został zobowiązany do wpłaty 50 tysięcy złotych na Muzeum Piaśnickie w Wejherowie. W uzasadnieniu wyroku sędzia Piotr Kowalski podkreślił historyczne korzenie uprzedzeń rasowych i wyższości rasowej Niemców, jakie prezentował Hans G. (luty 2019)

Skierowaliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie do Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście w sprawie zniszczenia plakatów należących do Reduty Dobrego Imienia, a informujących o należnych Polakom reparacjach wojennych od Niemców i Austriaków. (styczeń 2019)

Presja ma sens! Po akcji na Twitterze hiszpański portal 20minutos.es zrezygnował ze sformułowania "polski obóz koncentracyjny", usuwając przymiotnik polski.

2019
L

2020

Wspieraliśmy prawnie kapitana Zbigniewa Radłowskiego oraz Światowego Związku Żołnierzy AK, w postępowaniu apelacyjnym, dotyczącym sprawy przeciwko telewizji niemieckiej ZDF (co-producentowi) oraz producentowi filmu „Nasze Matki, Nasi Ojcowie”.

Opublikowaliśmy raport z cyklu Raporty i Analizy RDI: fake newsy dotyczące koronawirusa w Polsce. Opracowany przez Dział Dokumentacji i Analiz Reduty Dobrego Imienia omawiał zjawisko fake newsów w czasie pandemii. W Raporcie przedstawiliśmy szereg przykładów informacji fałszywych, dezinformujących, pojawiających się od początku pandemii w Polsce, przede wszystkim na Twitterze. (listopad 2020)

Objęliśmy wsparciem red. Cyntię Harasim, która złożyła pozew przeciwko Marcie Lempart i Klementynie Suchanow. (listopad 2020)

Kasacja w toku! Reduta, jako strona w postępowaniu cywilnym z pozwu Natalii – Nitek Płażyńskiej przeciwko, Hansowi G., otrzymała informację, że Prokuratura Krajowa przystąpiła do kasacji! (listopad 2020)

Opublikowaliśmy raport z cyklu Raporty i Analizy RDI: „Kampania prezydencka w USA”, raport poświęcony był kampanii prezydenckiej w USA. To kolejny dokument analityczny, w którym monitorowana była sytuacja w Stanach Zjednoczonych. (październik 2020)

Ringier Axel Springer nie wykonał wyroku sądowego! Janusz Fatyga, przy wsparciu Reduty, złożył wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej.

WIELKI SUKCES! Reduta wygrała prawomocnie kolejny już proces z koncernem Ringier Axel Springer. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie Fakt.pl został zobligowany do przeproszenia Janusza Fatygi na swojej głównej stronie Fakt.pl, na górze strony, w ramce 1/4 ekranu i to aż przez okres 1 miesiąca. Dodatkowo miał zapłacić zadośćuczynienie pokrzywdzonemu. (październik 2020)

Gmina Tuszów Narodowy wspierana przez Redutę Dobrego Imienia złożyła pozew przeciwko Bartowi Staszewskiemu, twórcy dezinformacji o „strefach wolnych od LGBT” w Polsce.( październik 2020)

Gmina Zakrzówek przy wsparciu finansowym i prawnym Reduty Dobrego Imienia składa do Sądu Okręgowego w Lublinie pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko Panu Bartowi Staszewskiemu, twórcy akcji „Strefy wolne od LGBT”. (wrzesień 2020)

Wsparliśmy Panią Natalię Nitek Płażyńskiej! Opłaciliśmy komorniczy tytuł egzekucyjny wystawiony przez sąd na wniosek Hansa G. (wrzesień 2020)

Opublikowaliśmy opracowanie z cyklu Raporty i Analizy RDI: Białoruskie siły zbrojne w obliczu rewolucji ludowej (stan na 27.08.2020). Autorzy wskazali w raporcie nową rosyjsko-białoruska doktrynę wojenną, wdrożoną w 2018 r., która uwzględnia wszystkie nietypowe działania między pokojem a otwartą wojną, nazywane potocznie wojną hybrydową. (sierpień 2020)

Stop fejkniusom! Reduta przedstawiła obywatelski projekt nowelizacji ustawy Prawo Prasowe. Obywatelski Projekt Nowelizacji Ustawy Prawo Prasowe, który pozwoliłby uporać się z podstawowymi problemami polskiego życia medialnego. Będzie zapobiegał przewlekłości postępowań w sprawach o sprostowanie nieprawdziwych informacji oraz powstrzymanie akcji typu „character assassination”, które stały się groźnym narzędziem walki politycznej stosowanej przez media odchodzące od funkcji informacyjnej i stojące się stroną sporu politycznego. (sierpień 2020)

Opublikowaliśmy opracowanie z cyklu Raporty i Analizy RDI– „Przegląd prasy rosyjskiej lipiec-sierpień 2020”. Głównym tematem raportu były wydarzenia na Białorusi. W raporcie przedstawiliśmy hipotezę tłumaczącą niespodziewane dla opinii publicznej ostre ataki rosyjskiej propagandy historycznej i samego Władimira Putina na Polskę, w wyników których pod koniec 2019 roku, z niespotykaną gwałtownością zaczęliśmy być oskarżani o sprawstwo II Wojny.

1 sierpnia o godz. 17 powstał „Żywy Znak”, na Placu Zamkowym zgromadziło się wiele osób, niemniej jednak w ustawieniu znaku mogła wziąć udział określona liczba wolontariuszy, którzy wcześniej zgłosili się do organizatorów. Było to podyktowane obowiązującymi przepisami związanymi z pandemią. Wolontariusze zaopatrzeni w maseczki ochronne i ustawieni w odpowiednich odległościach stworzyli „Żywy Znak”, oddając hołd Powstańcom Warszawskim.

Złożyliśmy wniosek do Marszałek Sejmu o ukaranie posłanek na Sejm Joanny Scheuring-Wielgus i Urszuli Zielińskiej, za używanie skandalicznego słownictwa na działania polskiej Policji. (sierpień 2020)

Podcast: Odcinek 35 – Fakty Wydarzenia Opinie z Wodzem Thasunke Witko

Opublikowaliśmy raport opracowany przez Dział Dokumentacji i Analiz RDI pt.” Źródła i implikacje rozruchów w USA po śmierci George’a Floyda”. Autorzy opracowania zbadali okoliczności związane ze śmiercią G. Floyda i rozruchami, które dotknęły USA. Raport był jednym z pierwszych opracowań na rynku polskim, ukazującym się zaledwie w kilka tygodni po apogeum opisywanych wydarzeń. (lipiec 2020)

Podcast odcinek 31 – Czytanie Grabowskiego: analiza twórczości prof. Jana Grabowskiego.

Interwencja! Podjęliśmy w redakcji Philosphy Now. Interwencja miała związek z fałszywą tezą zawartą w artykule pt. “Those Who Justify Genocide (https://philosophynow.org/issues/138/Those_Who_Justify_Genocide). Autor tekstu, Michael McManus twierdził, że w czasie II wojny światowej istniały „polskie szwadrony śmierci” („Polish death squads”). Redakcja zapowiedziała opublikowanie wyjaśnienia i przeprosin w następnym numerze. (czerwiec 2020)

Podcast: Odcinek 26 – Fakty Wydarzenia Opinie z Wodzem Thasunke Witko o najnowszym Raporcie RDI (czerwic 2020)

Podcast: Odcinek 25 – Fakty Wydarzenia Opinie z Wodzem Thasunke Witko

Dział Dokumentacji i Analiż RDI opracował raport - „Możliwości przeciwdziałania zniesławieniom na platformach streamingowych typu Netflix”, autorzy raportu wskazują, że skutecznym sposobem trwałej zmiany wizerunku Polski i Polaków, jest dostarczenie managementowi platform strumieniowych, filmowych produkcji historycznych w najwyższej hollywoodzkiej jakości. Pozwoli to także na kreowanie na niespotykaną dotąd skalę, nowoczesnej i skutecznej polityki historycznej Państwa Polskiego. (maj 2020)

Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego, w sprawie z pozwu cywilnego Natalia Nitek – Płażyńska przeciwko niemieckiemu przedsiębiorcy Hansowi G., Reduta oraz Natalia Nitek – Płażyńska zapowiedziały złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. (maj 2020)

Podcast nr 22: Destabilizacja Polski celem Rosji! Rozmowa z Grzegorzem Kuczyńskim

Podcast: Wywiad z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim oraz 75. rocznica kapitulacji Niemiec.

Podcast nr 20: Czy Zjednoczona Prawica przetrwa? Fakty Wydarzenia Opinie z Wodzem Thasunke Witko (maj 2020)

Opublikowaliśmy dwa nowe podcasty, w odcinku nr 18, kolejnym w ramach audycji Fakty Wydarzenia Opinie, gościem był Wódz Tȟašúŋke Witkó. W premierowym podcaście z cyklu “Kartki z historii”, zostały omówione kulisy upadku potężnej operacji militarnej, w której do 1973 roku wzięło udział około 3 milionów Amerykanów oraz konieczności sojuszu silnej Polski z USA. (kwiecień 2020)

Podcast: Odcinek 17 – Wywiad z Witoldem Waszczykowskim

Podcast: Wywiad z Kurator Małopolską p. Barbarą Nowak o kondycji polskiej szkoły + monitorujemy fake newsy na temat COVID-19 w Polsce

Podcast: Odcinek 15 – Fakty Wydarzenia Opinie z Wodzem Thasunke Witko

Podcast: Odcinek 14 – Precz z komuną, czyli Fakty Wydarzenia Opinie z Tadeuszem Płużańskim ( kwiecień 2020)

Podcast: Odcinek 13 – Fakty Wydarzenia Opinie z Wodzem Thasunke Witko

Podcast nr 10: Indiańsko-Wojskowy Przegląd Polityczny. Wódz Thasunko Witko.

W ósmym odcinku naszych podcastów gościem Prezesa Reduty Macieja Świrskiego był Aleksander Wierzejski, absolwent SGH, University of Minnesota i Uniwersytetu Warszawskiego, znany dziennikarz Radia WNET i Telewizji Republika. (kwiecień 2020)

Powstała PORTA, czyli Poradnik Reduty Tarcza Antykryzysowa (rdiplad.org/poradnik) utworzony przez Redutę i prawników z kancelarii Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy. To praktyczne kompendium wiedzy prawnej dla przedsiębiorców, pracowników i pracodawców w czasach wirusa. (kwiecień 2020)

Gościem kolejnego odcinka podcastów był wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. (marzec 2020)

W szóstym odcinku podcastu gościem był Maciej Rusiński z Nowego Jorku, rozmowa dotyczyła tamtejszego kryzysu w związku z epidemią koronawirusa.

Opublikowaliśmy podcast. Tematem rozmowy Macieja Świrskiego z Kamilem Basajem była współczesna dezinformacja ze szczególnym uwzględnieniem strony rosyjskiej, której metody niewiele różnią się od sowieckiej.

Opublikowaliśmy podcast nr 3, tym razem gościliśmy Marszałka Seniora Antoniego Macierewicza.

Opublikowaliśmy podcast, w którym gościem prezesa RDI Macieja Świrskiego był prof. Andrzej Zybertowicz, doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. (marzec 2020)

Rozpoczęliśmy nadawanie podcastów, w zostały poruszone kwestie naszej działalności, a także zapraszaliśmy gości, którzy podzielili się swoimi przemyśleniami na temat aktualnej sytuacji. Gościem odcinka 1 był poseł Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. (marzec 2020)

Reduta zwróciła się do komornika, by ten dostarczył Joannie Senyszyn pozew. Pozwana pozwu nie odbierała, stąd koniecznym jest obecnie zaangażowanie komornika.(marzec 2019)

Zdumiewający wyrok! Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku został ogłoszony wyrok w rozprawie odwoławczej od wyroku w postępowaniu cywilnym przeciwko Hansowi G., Zgodnie z wyrokiem Natalia Nitek-Płażyńska miała przeprosić Niemca Hansa G. za to, że nagrywała jego wypowiedzi. Przeproszenie miało być publiczne na dwóch kontach w mediach społecznościowych, przez cały miesiąc, dodatkowo Natalia Nitek-Płażyńska miała zapłacić 10.000 zł na WOŚP oraz pokryć koszty sądowe. Niemiec, który obrażał Natalię Nitek-Płażyńską mówiąc, że jest hitlerowcem i mógłby rozstrzelać wszystkich Polaków, miał przesłać do Natalii Nitek-Płażyńskiej list z przeproszeniem, ale nie musiał przepraszać publicznie.

W lutym opublikowaliśmy raporty - Przegląd mediów niemieckich od 07.01 do 29.01.2020 oraz Przegląd rosyjskich mediów. Rosyjska agresja informacyjna (26-31 stycznia 2020)

30 udanych interwencji Reduty! Od początku 2020 roku podejmowaliśmy interwencje na licznych portalach używających oszczerczego sformułowania “polski obóz koncentracyjny”. Ten wadliwy kod pamięci dzięki naszym działaniom został jednak poprawiony bądź usunięty na ponad trzydziestu zagranicznych stronach internetowych. (luty 2020)

Oświadczenie Reduty Dobrego Imienia w związku z 75 rocznicą zajęcia obozu Auschwitz-Birkenau. Przypomnieliśmy czym był niemiecki nazizm, czym był zbrodniczy system niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów śmierci zbudowanych na terytorium okupowanej Polski i zarządzanych przez ludobójczy aparat bezpieczeństwa niemieckiej Trzeciej Rzeszy. (styczeń 2020)

Publikacje z cyklu „Przegląd mediów rosyjskich” - Rosyjska agresja informacyjna na Polskę oraz Atak propagandowy Putina na Polskę. (styczeń 2020)

2020
L

2021

“Warstwy Pamięci”. Pierwszy etap internetowej mapy historii Polski został zakończony! Interaktywna mapa „Warstwy Pamięci” jest jednym z najistotniejszych projektów zrealizowanych w tym czasie przez Redutę, powstałby upowszechniać prawdziwą historię Polski poprzez wizualizację na internetowej mapie najważniejszych wydarzeń i w ten sposób służyć edukacji młodego pokolenia i upowszechniania historii Polski. W pierwszym etapie pokazaliśmy na mapie miejsca martyrologii obywateli Rzeczypospolitej w trakcie II wojny światowej i okresie komunistycznego zniewolenia.

Opublikowaliśmy podcast - „Niemcy nieukarani część I”, w materiale przedstawiliśmy odpowiedź na pytanie, jakie czynniki wpłynęły na sytuację, iż tylko ok. dwa procent niemieckich oprawców poniosło karę za dokonane zbrodnie, nakreśliliśmy również tło polityczno – społeczne, które przyczyniło się do uniknięcia przez nich odpowiedzialności. (październik 2021)

Nagła śmierć Filomeny Leszczyńskiej zakończyła postępowanie przeciwko profesorom B. Engelking i J. Grabowskiemu. (październik 2021)

Niemiecki ZDF i UFA Fiction złożyli skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Podstawą skargi kasacyjnej jest zaskarżenie części wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 23.03.2021r. zgodnie z którym pozwani tj. UFA Fiction oraz ZDF (II program niemieckiej telewizji) zostali zobowiązani do przeproszenia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej za treści prezentowane w serialu „Nasze matki, nasi ojcowie”. (wrzesień 2021)

Zdumiewający wyrok II instancji w sprawie z pozwu Pani Filomeny Leszczyńskiej przeciwko profesorom Barbarze Engelking i Janowi Grabowskiemu o naruszenie dóbr osobistych. Sąd uznał, że ważniejsza od rzetelności badań historycznych jest kwestia tak zwanej wolności prowadzenia badań przez naukowców i wniosków. Reduta zobowiązała się wspierać Panią Filomenę w dalszej batalii prawnej. (sierpień 2021)

Cześć i chwała bohaterom – „Żywy znak dla Powstania Warszawskiego”. Reduta jest jednym z organizatorów akcji, podczas której rzesza ludzi zbiera się na Placu tworząc wspólnie Żywy Znak – Kotwicę. W ten sposób oddając hołd walczącym o niepodległość Powstańcom Warszawskim. (sierpień 2020)

Przy wsparciu Reduty, Filomena Leszczyńska broniła prawdy w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. W lipcu rozpoczęło się postępowanie apelacyjne z pozwu Filomeny Leszczyńskiej przeciwko prof. J Grabowskiemu i prof. B. Engelking – autorom kontrowersyjnej książki „Dalej jest noc”. (sierpień 2020)

Opublikowaliśmy raport z cyklu Raporty i Analizy RDI: „Hipotetyczna wojna w krajach bałtyckich i Polsce – analiza potencjałów i scenariusz jej przebiegu w kontekście trwającej agresji dezinformacyjnej przeciwko Polsce.” Raport sporządzony przez specjalistów RDI poświęcony był analizie potencjałów i scenariuszu przebiegu teoretycznego konfliktu na wschodniej flance NATO oraz wpływie dezinformacji uderzających w Polskę na zdolności obronne naszego kraju. (lipiec 2020)

Opublikowaliśmy raport z cyklu Raporty i Analizy RDI: „Wybory prezydenckie w USA w 2020 roku i perturbacje powyborcze”. Przygotowany przez ekspertów Reduty dokument zaprezentował analizę przebiegu i konsekwencji wyborów prezydenckich w USA. (czerwiec 2020)

Opublikowaliśmy raport z cyklu Raporty i Analizy RDI: „Militarna presja Rosji przy granicy z Ukrainą”. Opracowanie dotyczyło sytuacji w rejonie Donbasu i Krymu, gdzie miała miejsce koncentracja wojsk rosyjskich. (kwiecień 2021)

Zwycięstwo prawdy o bohaterach AK! W Sądzie Apelacyjnym w Krakowie odbyła się kolejna rozprawa z pozwu Kapitana Zbigniewa Radłowskiego oraz ŚZŻAK przeciwko producentom serialu „Nasze Matki, Nasi Ojcowie” – UFA Fiction oraz ZDF (II program niemieckiej telewizji). Sąd nakazał przeproszenie za treści prezentowane w filmie w telewizji polskiej – Program I TVP oraz telewizji niemieckiej na kilku programach ZDF. Dodatkowo – pozwani mieli przeprosić na stronach internetowych.

Rozpoczął się proces z pozwu Gminy Tuszów Narodowy przeciwko Bartowi Staszewskiemu. W pozwie wspieranym przez Redutę Dobrego Imienia gmina Tuszów Narodowy żądał od Barta Staszewskiego przeprosin oraz zamieszczenia sprostowania we wszystkich mediach, w których ukazała się informacja jakoby Tuszów Narodowy był „strefą wolną od LGBT”.

Kolejne zwycięstwo prawdy i Reduty Dobrego Imienia! Na stronie tytułowej fakt24.pl ukazały się przeprosiny Janusza Fatygi działacza opozycji antykomunistycznej. Ringier Axel Springer wydawca portalu przegrał proces przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Stosowne przeprosiny ukazały się dopiero po złożeniu przez Redutę wniosku o egzekucję. (luty 2020)

Kolejny sukces wspieranego przez Redutę postępowania sądowego. Sąd Okręgowy w Rezszowie wydał postanowienie i uznał, że Gminie Niebylec przysługuje zabezpieczenie i nakazał na czas trwania procesu o naruszenie dóbr osobistych pozwanemu Bartoszowi Staszewskiemu umieszczenia na jego stronach internetowych oraz na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie stosownego oświadczenia.(luty 2020)

Wygraliśmy! Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie z pozwu Pani Filomeny Leszczyńskiej, przeciwko autorom książki „Dalej jest noc”. Sąd nakazał profesorom Engelking i Grabowskiemu przeprosić Filomenę Leszczyńską, bratanicę Edwarda Malinowskiego, za nieścisłe informacje zamieszczone w książce. Jednocześnie oddalono żądanie zadośćuczynienia. Reduta od początku wpierała prawnie i finansową śp. Panią Filomenę. (luty 2020)

Wspieraliśmy prawnie Panią Natalię Nitek – Płażyńską podczas nowego procesu karnego Hansa G. Proces rozpoczął się 02.02.21 r. przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. (luty 2020)

Interweniowaliśmy, w sprawie publikacji „Typology and Symbolism in Prisoners’ Concentration Camp Clothing during World War II”, autorstwa Sofi Pantouvaki. Autorka użyła sformułowania „Polish criminals” które godzi w pamięć o ofiarach największego w czasie II wojny światowej niemieckiego obozu zagłady.

Przed 76. rocznicą zajęcia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau wysłaliśmy informację do kilku tysięcy redakcji mediów całego świata na temat właściwego nazewnictwa tego obozu.

Przygotowaliśmy petycję w obronie życia Polaka pozostającego w śpiączce! (styczeń 2021)

Zakończyła się sprawa w procesie przeciwko prof. Janowi Grabowskiemu i prof. Barbarze Engelking. Reduta wspierała prawnie śp. Filomenę Leszczyńską, która złożyła pozew przeciwko autorom książki „Dalej jest noc”. (styczeń 2021)

Podjęliśmy interwencję w tej sprawie, pisząc do redakcji The Economist! W artykule opublikowanym przez brytyjski tygodnik The Economist, znalazła się mapa, sugerująca, że niemiecki obóz zagłady Auschwitz znajdował się na terytorium niepodległej II Rzeczypospolitej. (styczeń 2021)

2021
L

2022

10 lat działalności Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligii przeciw Zniesławieniom.

Opublikowaliśmy raport z cyklu Raporty i Analizy RDI: „Pomoc Polski udzielana Ukrainie w kontekście pełnoskalowej rosyjskiej inwazji”, w opracowaniu przedstawiliśmy analizę czterech obszarów pomocy, jaką udziela Polska Ukrainie. Omówione w Raporcie kwestie dotyczą wsparcia wojskowego, politycznego, gospodarczego oraz społecznego. (listopad 2022)

Opublikowaliśmy raport z cyklu Raporty i Analizy RDI: „Reakcja USA wobec inwazji Rosji na Ukrainę”, w którym zespół działu Dokumentacji i Analiz przedstawił proces kształtowania się decyzji, które podjęły Stany Zjednoczone na rzecz Ukrainy. (listopad 2022)

Opublikowaliśmy raport z cyklu Raporty i Analizy RDI: „Ukraińskie kontrofensywy – chersońska i charkowska”. Dział Analiz i Dokumentacji RDI przygotował najnowszy raport, który przedstawia analizę kluczowych, na taką skalę i od czasu rosyjskie agresji, działań armii ukraińskiej w rejonie chersońskim i charkowskim.

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie z pozwu prof. Jana Grabowskiego przeciwko Reducie Dobrego Imienia. Pozew przeciwko Reducie Dobrego Imienia Jan Grabowski złożył na początku 2019 r., półtora roku po opublikowaniu “Stanowiska” Reduty Dobrego Imienia na temat metod badawczych prof. Jana Grabowskiego, popartego przez 135 polskich naukowców. (wrzesień 2022)

Reduta po raz kolejny była współorganizatorem wydarzenia – „Żywy znak dla Powstania Warszawskiego”, akcji, która łączy pokolenia i różne środowiska. Determinuje nasz szacunek do historii i poświęcenia pokoleń walczących o Ojczyznę oraz potrzebę edukowania i propagowania pamięci historycznej w Polsce oraz poza jej granicami.

Opublikowaliśmy raport z cyklu Raporty i Analizy RDI: “Cztery miesiące wojny na Ukrainie” Zwarta w dokumencie analiza przedstawia dwie kluczowe kwestie, dotyczące działań wojennych i skutków wojny - aspekt militarny wojny na Ukrainie oraz przyczyny ataków dezinformacyjnych i walki informacyjnej przeciwko Polsce podczas rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Opublikowaliśmy podcast „Wojna na Ukrainie część 1”.

W dniu 24 lutego 2022 r. opublikowaliśmy „Biuletyn Wojenny”.

Opublikowaliśmy raport z cyklu Raporty i Analizy RDI: „Na drodze do konfrontacji – militarne i medialne aspekty kryzysu ukraińskiego Stan w dn. 22.02.2022”. Dział Dokumentacji i Analiz przedstawił w raporcie m.in. analizę wydarzeń poprzedzających decyzję W. Putina uznającą niepodległość samozwańczych republik – Donieckiej i Ługańskiej, jak również analizę działań podjętych przez kraje sojuszu wobec zagrożenia wszczęcia przez FR konfliktu militarnego na Ukrainie.

Opublikowaliśmy raport z cyklu Raporty i Analizy RDI, w którym przedstawiliśmy analizę prezydentury Josepha Bidena, w tym amerykańskie reakcje na rosyjskie zagrożenie najazdem na Ukrainę oraz sytuację Polski w obliczu inwazji rosyjskiej na Ukrainę. (styczeń 2021)

Reduta Dobrego Imienia rozesłała do ponad 67 tys. dziennikarzy na całym świecie list informujący o właściwym nazewnictwie określającym obóz Auschwitz-Birkenau.

2022
L

2023

Reduta przywitała Nowy Rok nową strona internetową.

Nowa witryna jest czytelna, bardzo intuicyjna dla użytkowników i mocno informacyjna, ale jednocześnie dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań daje możliwość interakcji, łatwego odnajdywania interesujących tematów oraz kontaktu z Redutą poprzez składanie wniosków online, możliwości łatwego wsparcia, jak również pozyskiwania informacji o bieżącyh działaniach.

Zapraszamy do odwiedzenia nas na https://rdi.org.pl

W kwietniu natomiast zrealizowaliśmy kolejny projekt z cyklu "warstwy pamięci", który pokazuje największe osiągnięcia naszej epoki.

Polska Myśl Naukowa to serwis prezentujący interaktywną mapę wybitnych naukowców, upamiętniający ludzi, którzy w różnych dziedzinach, mieli istotny wpływ na rozwój nauki i polskiego dorobku naukowego.

Mapa prezentuje punkty, określające miejsce urodzenia i śmierci, ale przede wszystkim miejsca działalności i funkcjonowania w obszarze naukowym polskich uczonych i wynalazców, na przestrzeni ostatnich stuleci, ich dokonania i osiągnięcia z których słynęli.

Polska Myśl Naukowa odnosi się do intelektualnego wkładu i osiągnięć polskich uczonych i naukowców na przestrzeni dziejów. Polska ma bogatą tradycję badań naukowych, a wybitne postacie, takie jak Mikołaj Kopernik czy Maria Skłodowska - Curie, wnoszą znaczący wkład w dziedziny takie jak astronomia, chemia, fizyka i medycyna, ale również matematyka, informatyka, inżynieria i nauki społeczne.

Pomimo poważnych wyzwań w całej swojej historii, w tym okresów obcych rządów i wojen, Polska nadal wydaje innowacyjnych myślicieli i badaczy. Dziś Polska ma prężne środowisko naukowe i jest domem dla wielu światowej klasy uczelni oraz instytucji badawczych, a także wielu obiecujących startupów i innowacyjnych firm, dlatego tym bardziej warto powrócić do warstwy historycznej polskiej nauki, którą prezentujemy na https://naukowcy.warstwypamieci.pl/

Stworzyliśmy również stronę główną projektu "Warstwy pamięci", która przedstawia relizowane wartwy https://warstwypamieci.pl

Ro 2023 zamykamy kolejnym projektem, który omawia sukcesy polskich sportowców. Projekt oparty został na mapie związanej z wydarzeniami, które zapisały się na kartach polskiej historii i miały istotne znaczenie w kształtowaniu się polskiej tożsamości narodowej, która odzwierciedla osiągniecia obywateli polskich w sporcie.

Wiemy, że sport łączy pokolenia i scala społeczeństwo, co szczególnie zauważalne jest w rywalizacji międzynarodowej, gdzie nasi polscy sportowcy walczą o najwyższe laury. Dlatego wielu znamienitych sportowców stało się bohaterami narodowymi, ale również ambasadorami Sprawy Polskiej na arenach światowych. W dużej mierze sport i osiągnięcia sportowców wywołują pozytywne emocje, a fani poszukują informacji dotyczących swoich idoli, których osiągnięcia zapisały na kartach historii polskiego sportu, dlatego powstała ta mapa.

Warstwa "Polscy Sportowy" https://sportowcy.warstwypamieci.pl/ ma na celu wyeksponowanie osiągnięć polskich sportowców, ale również w najbardziej dostępny sposób upamiętnić ich dokonania, by w ten sposób upowszechniać i popularyzować historię Polski, której sport jest nieodłączną częścią.

2023
L

2024

Rok 2024 to nowe projekty historyczne, które w szeroki sposób ukazują ważne tematy, z których skutkami borykamy się jako Polska aż po dziś dzień. Konsekwencje II wojny światowej to temat wciąż aktualny pomimo, że od wybuchu wojny minęło kilkadziesiąt lat.

Nasze najnowsze dzieło, na którego realizacji koncentrowaliśmy się w ostatnich miesiącach, to projekt "Zamojszczyzna".

Jest to portal https://zamojszczyzna.warstwypamieci.pl/ wraz z aplikacją mobilną Google play, prezentujący skalę indywidualnych strat mieszkańców powiatu zamojskiego podczas niemieckiej okupacji. Projekt ten ma na celu nie tylko zobrazowanie rozmiarów strat, lecz także umożliwienie każdemu mieszkańcowi powiatu zamojskiego zbadania historii swojej rodziny z czasu II wojny światowej. Obszar ten, poddawany bezprecedensowym akcjom pacyfikacyjnym i wysiedleńczym, znajdował się na terenie utworzonego przez Niemcy Generalnego Gubernatorstwa. Okupant realizował plan wysiedlenia, wynarodowienia tych ziem i zastępowania rdzennej ludności polskiej, ludnością niemiecką, często za pomocą eksterminacji, dlatego stanowi bardzo istotny element działań niemieckich na terenie Polski.

Wartość merytoryczna projektu oparta została na przeprowadzonych badaniach i analizie tysięcy dokumentów dających szeroką wiedzę na temat bezprecedensowej grabieży mienia, dóbr kultury, przymusowych wywózek na roboty do Niemiec lub do obozów, w końcu także zniszczeń spowodowanych działaniami wojennymi, oraz działalności eksterminacyjnej okupanta, ukazując skalę szkód indywidualnych obywateli polskich, poniesionych podczas agresji niemieckiej.

Główną wartością projektu, który obrazuje brutalne procedery prowadzone przez okupanta niemieckiego wobec ludności cywilnej podczas II wojny światowej, jest to, że doskonale wpisuje się w działania dotyczące reparacji wojennych, których kwestia nadal pozostaje otwarta. Przygotowanie i opracowanie koncepcji projektowej stanowiło zatem istotny wkład w zrozumienie skali strat poniesionych przez Polskę w czasie okupacji, a dzięki szczegółowości zastosowanych danych, dało możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności Niemiec (jako spadkobiercy prawnego III Rzeszy) za zbrodnie i grabieże dokonywane przez obywateli tego państwa, popełniane na Polakach. Możliwość dochodzenia odszkodowań przez osoby indywidualne, za straty poniesione w czasie okupacji, jak również metodologia udostępnionych wyliczeń dają członkom rodzin osób, które straciły życie lub ich majątek został rozgrabiony, możliwość poznania dokładnych kwot, w przeliczeniu na koniec roku 2023, których mogą się domagać od strony niemieckiej w ramach zadośćuczynienia za poniesione straty. To nowatorskie podejście do prezentacji danych stanowi duży krok w odzyskaniu przez osoby indywidualne utraconego majątku, szczególnie że kwestia ta dotychczas nie była wnikliwie badana, z uwagi na złożoność tematyki. Tymczasem na świecie zapadło już szereg procesów, w których ofiary zbrodni przeciw ludzkości uzyskiwały zadośćuczynienie lub odszkodowanie np. za utracone mienie lub straty moralne. Polska nigdy nie otrzymała reparacji ze strony Niemiec, dlatego zobrazowanie badań archiwalnych, które ukazują jakie szkody ponieśli mieszkańcy Zamojszczyzny i ile kosztowała ich walka o pozostanie Polakami, na swojej ziemi, oraz ich udostępnienie osobom zainteresowanym, jako narzędzia do uzyskania tych odszkodowań, dzięki zaprezentowanej koncepcji, stanowi nie tylko niezwykle istotne dochodzenie do prawdy, ale może okazać się wręcz sprawcze.

Dodatkowo, dzięki obrazowemu podejściu ukazuje ono również skalę tego procederu. Szczegółowa wizualizacja terenów Zamojszczyzny, będących pierwszym obszarem osiedleńczym Niemiec, jako miejsca doświadczeń, które miało posłużyć za wzorzec planu zagłady Słowian, zgodnie z nazistowską ideą supremacji rasowej, jest nowatorskim podejściem do prezentacji kluczowych danych, a wypracowanie teoretycznego modelu prawnego, umożliwiającego pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej państwa niemieckiego, którego funkcjonariusze dopuścili się zbrodni w czasie okupacji, może stworzyć możliwość prawną wytaczania indywidualnych sporów cywilnych za zbrodnie popełnione na Polakach podczas II wojny światowej.

Projekt zatem jest bardzo istotnym, z punktu widzenia działań odszkodowawczych i zamierzamy realiować kolejne z tego zakresu, by pokryć cały obszar Polski, gdyż taka jest potrzeba społeczna.

2024
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube