Reduta Dobrego Imienia

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Wstęp

 1. Zapewnienie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych stanowi priorytet Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom, zwanej dalej Fundacją. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych, w Fundacji opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają chronić dane osobowe Użytkowników strony rdi.org.pl przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Fundacja dokłada wszelkich starań by szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza. W niniejszej Polityce wskazany został sposób w jaki dane osobowe są zbierane, wykorzystywane, przechowywane oraz w inny sposób przetwarzane. Polityka określa również prawa osób, których dane Fundacja przetwarza oraz zasady, na jakich te prawa można wykonywać. Polityka przetwarzania danych osobowych ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Fundacja przetwarza dane osobowe.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
 3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: „Polityka”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przyjęte przez Fundację. W Polityce uregulowano sprawy dotyczące rodzaju danych osobowych, które są gromadzone przez Fundację, sposobów wykorzystania tych danych, podmiotów, którym dane są udostępnianie, sposobów i środków bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych, praw osób zainteresowanych, informacji dotyczących plików cookies:
 4. Polityka oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa regulują dystrybucję nieopłatnej usługi dostarczania NL drogą elektroniczną przez Fundację.
 5. Wpłaty jednorazowe i cykliczne od darczyńców Fundacja przyjmuje za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności elektronicznych, i w tym zakresie przetwarza dane dotyczące pojedynczych i cyklicznych transakcji płatniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Niniejsza Polityka jest udostępniona publicznie na stronie rdi.org.pl oraz w siedzibie Fundacji.
 7. Aby móc skorzystać ze strony rdi.org.pl i zapoznać się z jej zawartością Użytkownik musi dysponować urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej lub poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej

I. Podstawowe pojęcia

 1. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej w sposób bezpośredni lub pośredni osoby fizycznej w szczególności takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 2. przetwarzanie danych – każda operacja wykonywana na danych osobowych, w szczególności taka jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, w tym operacje dokonywane w sposób tradycyjny lub w systemach informatycznych
 3. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie zasad bezpieczeństwa danych osobowych prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, która korzysta ze strony rdi.org.pl  lub formularza rejestracyjnego, a w przypadku osób fizycznych osoba, której dane osobowe przetwarza Fundacja w związku z korzystaniem przez nią ze strony rdi.org.pl

II. Administrator danych osobowych

Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom, zwana Fundacją, z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 197, 00-131 Warszawa, numer KRS  0000486992, e-mail: rodo@rdi.org.pl. Fundacja jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Fundacji pod adresem: rodo@rdi.org.pl.

III. Ochrona danych osobowych – założenia ogólne

W celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem, Fundacja zapewnia odpowiednie zabezpieczenia techniczne, fizyczne, elektroniczne i administracyjne, dostosowane do możliwych zagrożeń, związanych z ich przetwarzaniem. Przekazywane Fundacji dane osobowe, zarówno podczas transmisji, jak i po ich otrzymaniu, chronione są zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami.

Po otrzymaniu informacji stanowiących dane osobowe, zastosowane są odpowiednio opracowane procedury i zasady bezpieczeństwa, w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dla przetwarzanych danych osobowych

IV. Newsletter oferowany za pośrednictwem strony www.rdi.org.pl

 1. Fundacja świadczy usługę Newslettera, w ramach którego przesyła informacje dotyczące jej statutowej działalności, w szczególności informacje dotyczące programów, projektów, prowadzonych spraw sądowych, wydarzeń, eventów organizowanych przez Fundację, mogące zawierać treści marketingowe lub promocyjne oraz wiadomości odnośnie kwestii związanych z obszarem działalności Fundacji, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu Newsletter.
 2. Aby zapisać się na Newsletter, należy aktywować newsletter w specjalnym formularzu newsletter dostępnym na stronie rdi.org.pl
 3. W ramach usługi Newslettera przetwarzane są: imiona, nazwiska oraz adresy e-mail subskrybentek i subskrybentów newslettera Fundacji. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, którą można w każdym czasie odwołać poprzez wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Newsletter, w sposób wskazany w pkt 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z oferowanej przez Fundację usługi Newslettera.
 4. Świadczenie usługi otrzymywania przez Użytkownika Newslettera ma charakter nieodpłatny, zaś umowa między Fundacją a Użytkownikiem zostaje zawarta, na czas nieoznaczony, w momencie, gdy Fundacja potwierdzi dokonanie przez Użytkownika rejestracji na liście odbiorców Newslettera. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o nieodpłatne świadczenie usług Newsletter w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny. Aby wypowiedzieć umowę Użytkownik winien użyć linku dezaktywującego, który znajduje się w każdej wiadomości w newsletterze lub też przesłać wiadomość e-mail do Fundacji na adres: rodo@rdi.org.pl lub na adres korespondencyjny Fundacji.

V. Informacje dla osób, które nawiązały kontakt się z Fundacją za pomocą formularza kontaktowego oferowanego za pośrednictwem strony www.rdi.org.pl

 1. Fundacja udostępnia Użytkownikom możliwość porozumiewania się z Fundacją przy użyciu formularza kontaktowego projektu RDI.

2.Aby skorzystać z formularza, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić treść, a następnie nadać za jego pośrednictwem wiadomość do Fundacji.

3.Fundacja   udzieli   odpowiedzi   niezwłocznie, drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika z wykorzystaniem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 1. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na przesłanie Fundacji zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego projektu RDI, oferowanego za pośrednictwem strony www.rdi.org.pl , wyraża on zgodę na przetwarzanie danych zawartych w zgłoszeniu. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia Użytkownika oraz w następstwie porozumienia się z Użytkownikiem w kwestii realizacji projektu RDI, Fundacja rozpocznie realizację projektu RDI, dla którego niezbędnym będzie przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. W takim przypadku, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przynajmniej do zakończenia projektu RDI, do którego Fundacja będzie zobowiązana dążyć, po cofnięciu zgody Użytkownika, zaś przetwarzanie danych będzie się wówczas odbywało na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych przez Fundację jest:
 • umożliwienie Użytkownikom dokonania zgłoszenia do projektu RDI,
 • ocena zgłoszenia Użytkownika,
 •  realizacja projektu RDI,
 • kontakt z Użytkownikiem dotyczący projektu,
 • wypełnienie obowiązków sprawozdawczych oraz spełnienie innych obowiązków prawnych nałożonych na Fundację.

VI. Informacje dla osób, które przekazują Fundacji darowiznę

 1. Finansowe wspieranie Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom jest możliwe poprzez przekazanie darowizny przelewem na rachunek bankowy lub poprzez system Przelewy24 i PayPal obsługujący płatności online.
 2. W przypadku darowizny przekazanej Fundacji przelewem na rachunek bankowy, Fundacja przetwarza dane osobowe przekazane przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Jest to niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości).
 3. Dodatkowe informacje podane w tytule przelewu (np. adres e-mail) przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, w celu wysłania podziękowań za wsparcie. W tym samym celu wykorzystywane są również adresy z przelewów bankowych osób przekazujących darowizny.
 4. W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub PayPal, Darczyńca powinien podać kwotę darowizny, imię i nazwisko, w celu umożliwienia Fundacji wykonania obowiązków związanych z zawarciem umowy (np. wystawienia zaświadczenie, które pozwoli odliczyć darowiznę od podatku) oraz adres e-mail, który jest konieczny do technicznej obsługi płatności przez system. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres e-mail może posłużyć Fundacji również – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie.
 5. Dane osób wspierających Fundację darowiznami przetwarzane są do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, jednakże w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dane będą przechowywane w terminie wymaganym w tych przepisach np. prawa rachunkowego i podatkowego.

VII. Zasady zbierania danych osobowych przez Fundację

 1. Fundacja jest administratorem danych osobowych i uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Użytkowników, w następstwie wystosowania do Użytkownika zapytania, o wyrażanie zgody na przetwarzanie danych. W niektórych sytuacjach Fundacja pozyskuje dane osobowe w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, bez konieczności uzyskiwania specjalnej zgody od Użytkownika – w takiej sytuacji podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla celu, dla którego zbierane są dane osobowe (np. zawarcia umowy).
 1. Fundacja uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
 • informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
 • danych dotyczących Użytkownika niezbędnych do wykonania umowy zawartej z Fundacją tj. dostarczanie nieodpłatnej usługi newsletter ( imię i nazwisko, adres e-mail);
 • danych niezbędnych do dokonania płatności elektronicznych na rzecz Fundacji (imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, numer rachunku bankowego);

VIII. Sposób przetwarzania danych osobowych przez Fundację

1.Działając w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązujące, Fundacja zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.

2.Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.

 1. Fundacja podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa w celu zniszczenia lub anonimizacji czy też pseudonimizacji danych (czasowego lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych), w sytuacjach prawem przewidzianym, jak również wtedy gdy dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Fundacja oświadcza, że:
 • przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych;
 • prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych
 • zbiera dane osobowe tylko dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania; z uwzględnieniem pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacjach prawem przewidzianych
 • przetwarza dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 1. Do dostępu do danych osobowych upoważnieni są pracownicy Fundacji, władze Fundacji, współpracownicy oraz osoby, które świadczą usługi na rzecz Fundacji, z wykorzystaniem danych osobowych. Każda z w/w osób posiada dostęp jedynie do danych osobowych niezbędnych i w zakresie i celu określonym przez Fundację. Każda z osób posiadających upoważnienie jest wpisana do ewidencji osób upoważnionych. Osoby upoważnione są obowiązane do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, zabezpieczenia danych osobowych, oraz zachowania w poufności wszelkich informacji o danych osobowych i sposobach ich zabezpieczenia.

IX. Cele przetwarzania danych osobowych przez Fundację

1.Gromadzone przez Fundację dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO realizacji usług dostarczania treści na stronie WWW, usługi newslettera oraz płatności elektronicznych
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO realizacji obowiązków prawnych ciążących na Fundacji, wynikających z obowiązującego prawa, a dotyczących świadczenia usług, prowadzenia rachunkowości oraz spraw podatkowych
 • na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – kontaktowania się z Użytkownikami, darczyńcami i innymi osobami (w tym zarówno świadczącymi usługi na rzecz lub/i na zlecenie Fundacji, jak również w sprawach związanych z działalnością statutową Fundacji) zarówno w sposób tradycyjny (poczta, telefon/fax), jak i poprzez korespondencję elektroniczną (e-mail, platformy spotkań on-line)  Fundacja może żądać podania danych osobowych w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem Fundacji
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO jeśli  Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np. w celach marketingowych, w celach promocyjnych itp.).

2.Podanie danych osobowych, gdy nie jest wymagana zgodna Użytkownika, jest zawsze dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację usługi lub celów, o których mowa powyżej.

X. Okres przechowywania danych osobowych przez Fundację

1.Dane osobowe będą przechowywane przez Fundację przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce, jednakże nie dłużej niż wynika to z przepisów powszechnie obowiązujących. Szczegółowy okres przechowywania danych osobowych przez Fundację zależy od podstawy i celu przetwarzania tych danych. Fundacja informuje o nim zawsze przed zebraniem danych osobowych lub w trakcie tego procesu.

2.Fundacja wskazuje, że czas przetwarzania danych osobowych zależy od podstawy prawnej:

 • dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby zainteresowanej są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody
 • dane osobowe pozyskane bez zgody w celu prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych (marketing bezpośredni) są przetwarzane do czasu otrzymania przez Fundację sprzeciwu do ich przetwarzania
 • dane osobowe pozyskane z wykorzystaniem technologii (np. cookie) będą przechowywane do czasu otrzymania przez Fundację sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 • dane osobowe pozyskane w związku z realizacją obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa będą przechowywane do zakończenia terminów przedawnienia dla tych obowiązków, określonych w przepisach prawa
 • dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczeniem są przechowywane do czasu możliwego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń przez Fundację, zgodnie z powszechnie obowiązującymi terminami przedawnienia roszczeń.

XI . Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych przez Fundację

1.Fundacja nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.Fundacja może przekazać dane podmiotom, które pomagają realizować cele Fundacji lub pomagają prowadzić jej działalność. Zamierzeniem przekazania danych osobowych jest umożliwienie Fundacji realizacji jej celów oraz prowadzenie działalności. Większość z tych podmiotów działa jako tzw. podmioty przetwarzające (zgodnie z art. 28 RODO), jednak część z nich może występować jako samodzielni administratorzy danych osobowych. Podmioty, którym Fundacja może przekazywać dane osobowe, obejmują następujące kategorie:

 • Firmy zapewniające usługi informatyczne i utrzymania serwerów,
 • Firmy zapewniające usługi w zakresie bezpieczeństwa informatycznego,
 • Firmy świadczące usługi telekomunikacyjne i podobne,
 • Zewnętrzni doradcy prawni,
 • Banki,
 • Firmy ubezpieczeniowe,
 • Firmy informatyczne, które świadczą usługi informatyczne,
 • Audytorzy.

3.Fundacja wymaga od tych podmiotów zgodnego z przepisami prawa przetwarzania danych niezbędnych do realizacji celów, przy zachowaniu wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie na zlecenie Fundacji.

 1. Fundacja może również udostępnić dane osobowe w celu odpowiedzi na żądania zgłoszone w stosunku do Fundacji przez uprawnione organy państwowe i sądowe (np. prokuratury, sądy, policję, urzędy).
 2. W innych przypadkach Fundacja nie będzie udostępniać danych podmiotom trzecim, chyba że będzie dysponować na to zgodą osób, których dane dotyczą, lub będzie miała właściwą podstawę prawną do takiego działania.

XII. Prawa osób, których dane przetwarza Fundacja

1.Każda osoba zainteresowana, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  2. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
  3. prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
  4. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
  5. prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) – w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to ma on prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób Fundacji – na adres e-mail rodo@rdi.org.pl, zaś Fundacja zaprzestanie przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody.

2.Realizacja wszystkich powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@rdi.org.pl

3.W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Fundację danych osobowych narusza przepisy prawa, Użytkownik może skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4.Fundacja odpowiada na wszystkie żądania, otrzymywane od osób pragnących skorzystać ze swoich praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych.

XIII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące

 1. Korzystając ze strony internetowej rdi.org.pl Użytkownik zgadza się na umieszczanie, na swoim komputerze, plików cookies, które nie zawierają żadnych danych osobowych, a jedynie informacje techniczne m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, dokonane ustawienia własne użytkownika czy dane wpisane do formularzy, mogą również zawierać adres IP,  przeglądarki czy odwiedzane adresy URL.
 2. Każdy użytkownik korzystający ze strony internetowej rdi.org.pl ma możliwość wyłączenia korzystania z plików cookies, co jednak wiąże się z faktem ograniczenia działania niektórych funkcji serwisu. Każdy użytkownik może również – w dowolnym czasie – zmienić ustawienia dotyczące strony, a także usunąć pliki cookies.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są jedynie do badania funkcjonalności strony rdi.org.pl.
 4. Fundacja może stosować następujące pliki cookies:
  1. Pliki uwierzytelniające – wykorzystywane do działań i usług wspomagających użytkownika w serwisie internetowym
  2. Pliki statyczne – wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego
  3. pliki funkcjonalne – wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
 5. Każdy użytkownik może zarządzać plikami cookies i w tym celu należy zmienić ustawienia w wyszukiwarce. Sposoby zmiany przedstawione poniżej (dla najbardziej popularnych wyszukiwarek)

Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Microsoft Edge
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

 1. Fundacja może korzystać zarówno z
  • Google Analytics – pozwalających na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu.
  • Google Maps – pozwalające one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika.
 1. Fundacja może wykorzystywać narzędzia marketingowe dostępne w ramach serwisu Facebook, oraz łączyć te informacje z informacjami o użytkowniku zebranymi w ramach korzystania z niego przez serwis Facebook, co jest niezależne od Fundacji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

XIV. Postanowienia dodatkowe

Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne, logotypy, nazwa oraz zdjęcia zamieszczone na stronie rdi.org.pl  stanowią własność intelektualną, do której prawa posiada Fundacja.

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.

3.Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie rdi.org.pl, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jej nowego brzmienia.

 1. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu rdi.org.pl.
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube