Reduta Dobrego Imienia

Zamojszczyzna
polskie reparacje indywidualne od państwa niemieckiego

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”,                                                                  nr projektu NdS/545251/2022/2022

Polskie reparacje indywidualne od państwa niemieckiego za zbrodnie podejmowane przez Niemców.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania, których celem będzie wypracowanie teoretycznego modelu prawnego umożliwiającego pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej państwa niemieckiego, którego funkcjonariusze dopuścili się zbrodni w czasie II Wojnie Światowej (w szczególności ludobójstwo, masowe mordy, tortury ale również grabież i zniszczenie własności, represje w stosunku do rodzin zamordowanych więźniów, prześladowania Polaków jako „podludzi” itp.).

Projekt obejmuje wielopłaszczyznowe badania naukowe obejmujące:

obszar prawny – w ramach projektu analizowane będą jedynie roszczenia cywilno-prawne, zaś z uwagi na przedmiot badania szczególnie analizowane będą roszczenia skierowane do Niemiec lub/i jej organów czy też jej osób prawnych będących beneficjentami rzeczy zagrabionych ofiarom zbrodni.

obszar historyczny – w ramach tego obszaru analizie zostanie poddana kwestia szkód mieszkańców Zamojszczyzny poniesionych w wyniku działań wojennych oraz okupacji niemieckiej w latach 1939 – 1945.

Zbadane i opisane zostaną miejsca zbrodni wojennych, egzekucji mieszkańców Zamojszczyzny, czy miejsc grabieży polskiego mienia oraz dóbr kultury. W ramach projektu zrealizowana zostanie wizualizacja, która upamiętni te miejsca. Zostanie udostępniona dla wszystkich odbiorców jako aplikacja w celach edukacyjnych.

Termin realizacji projektu 2022/2024

 

W celu realizacji powyższego projektu Fundacja od kilku lat prowadzi  rozpoznanie możliwości wywalczenia odszkodowań od Niemiec dla ich ofiar z II wojny światowej – obywateli polskich, którzy stracili swe mienie z powodu ludobójczej polityki okupanta. Zwróciliśmy się do mieszkańców Zamojszczyzny o udostępnienie swoich historii i dokumentacji strat poniesionych w trakcie pacyfikacji.

Nasi prawnicy rozpoznali uwarunkowania prawne wystąpienia do Niemiec przez osoby prywatne w sprawie odszkodowań za zniszczone mienie. Szczególnie w ciągu ostatnich 2 lat intensywne prace doprowadziły do ustalenia metody wystąpienia  z roszczeniami do Niemiec. Możemy powiedzieć, że w tej chwili mamy wiedzę jak to skutecznie zrealizować, dlatego zapraszamy do kontaktu poprzez poniższy formularz tych wszystkich (lub ich spadkobierców), którzy stracili mienie na skutek niemieckich działań w czasie II wojny światowej.

Nasi historycy oraz prawnicy przeanalizują nadesłane zgłoszenia oraz materiały i po pozytywnej weryfikacji skontaktujemy się w celu przeprowadzenia wywiadu osobistego oraz uzyskania pełnomocnictwa dla prawników reprezentujących osoby przedstawiające roszczenia w stosunku do Niemiec.

W naszym programie chodzi o odszkodowania za straty wyrządzone przez Niemcy osobom prywatnym, dlatego pozywającymi będą osoby prywatne, natomiast Reduta w ramach swoich działań statutowych będzie wspierać te osoby.

Wypełnij poniższy formularz  ⇓

Jeśli wolisz, wypełnij formularz w formie papierowej i prześlij do nas na adres: kontakt@rdi.org.pl

Formularz PDF >>>

ZADAJ PYTANIE >>>

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube