Nasze interwencje w obronie AK i przeciw określeniu „polski obóz” na niemieckim portalu

16 lipiec 2018 | Aktualności

Reduta Dobrego Imienia nieustannie i zdecydowanie reaguje na błędy, kłamstwa i zniesławienia w sieci. Przedstawiamy dwa przypadki naszych ostatnich interwencji – jeden pozytywny, zakończony sukcesem; drugi bez odpowiedzi ze strony autora tekstu szkalującego Armię Krajową.

Niemiecki portal Der Freitag opublikował nekrolog Claude’a Lanzmanna – reżysera filmu „Shoah”. Już w pierwszym akapicie artykułu pada „im polnischen Konzentrationslager”. Żądanie sprostowania wysłaliśmy o godzinie 12:00, a przed 13:00 fałszywa fraza zniknęła i pojawiło się „im deutschen Konzentrationslager”. To na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to fakt, że w pierwszej wersji artykułu w ogóle nie pojawiło się słowo „niemiecki”, „Niemcy” itp., tylko „naziści”, „nazistowscy”. Czytelnik nie znający historii II Wojny Światowej gotów jest pomyśleć, że skoro strażnikami w „polskim” obozie byli „naziści” to… wnioski nasuwają się same. Redakcja zamieściła także sprostowanie i przeprosiny w papierowej wersji tygodnika, którego skan publikujemy poniżej.

Drugi przypadek to artykuł Jonathana S. Tobina – redaktora naczelnego darmowej, żydowskiej gazety w Wielkiej Brytanii, Jewish News Syndicate. To kolejny tekst z cyklu „nie możemy się pogodzić z polsko-izraelską deklaracją”, próbujący bezpodstawnie przypisać współodpowiedzialność za holocaust Państwu Polskiemu. Niestety artykuł został powielony w kilku innych mediach, co dowodzi systemowej kampanii oszczerczej przeciwko naszemu krajowi. Poniżej prezentujemy naszą odpowiedź do p. Tobina w języku angielskim i tłumaczenie na język polski. Odpowiedź tę umieściliśmy także pod artykułem na stronach, gdzie było to możliwe.

Szanowny Panie Tobin,

Następujące zdanie „daleka od systematycznej pomocy Żydom, Armia Krajowa była im otwarcie wroga” w Pana artykule zatytułowanym „Must Jews and Poles keep fighting about the Holocaust?” opublikowanym stronach:

https://www.jns.org/opinion/must-jews-and-poles-keep-fighting-about-the-holocaust/
www.matzav.com/must-jews-and-poles-keep-fighting-about-the-holocaust/
http://www.sun-sentinel.com/florida-jewish-journal/opinion/fl-jjps-tobin-0718-20180709-story.html
http://www.thejewishstar.com/stories/must-jews-poles-keep-fighting-about-shoah,15789

jest kłamstwem i zniesławieniem Państwa Polskiego.

Rozpowszechnianie takiej tez bez podania dowodów jest poważnym zniekształceniem faktów historycznych.

Podczas II wojny światowej Polska została podbita przez Niemcy, a polski rząd był jedynym spośród krajów okupowanych, które nie współpracowały z niemieckim reżimem. Nie było traktatu pokojowego między Polską a nazistowskimi Niemcami. Nie było instytucji reprezentujących społeczeństwo polskie i Naród Polski, które wspierały politykę okupanta.

Przeciwnie. W okupowanej Polsce powstało Polskie Państwo Podziemne – największy w Europie ruch oporu posiadający rozbudowane tajne struktury polityczne i wojskowe, których celem była walka z hitlerowskim okupantem. Struktury te podlegały Rządowi RP na uchodźstwie (najpierw we Francji, a następnie w Anglii). Częścią Polskiego Państwa Podziemnego była Armia Krajowa, która liczyła około 380 tysięcy żołnierzy i była największą podziemną armią w okupowanej Europie.

Armia Krajowa działała pod okupacją w warunkach konspiracji. Ze względu na okoliczności działalności jak i trudne warunki okupacji nie była w stanie zapewnić bezpieczeństwa Polakom narodowości polskiej.

Pomimo tego, Armia Krajowa aktywnie uczestniczyła w tworzeniu specjalnej, tajnej organizacji – Żegota – polskiej organizacji podziemnej, która na masową skalę pomagała Żydom (wyrabianie fałszywych dokumentów tożsamości (50-60 tysięcy), zasiłki finansowe, pomoc mieszkaniowa i medyczna, pomoc dzieciom, zwalczanie szantażystów itp). Była to jedyna taka organizacja w okupowanej Europie.

Armia Krajowa wykonywała wyroki śmierci Polskiego Państwa Podziemnego na współpracownikach Niemców, również na wydających i szantażujących Żydów w celu osiągnięcia korzyści materialnych.

Armia Krajowa pod kryptonimem „Akcja Getto” w wydatnym stopniu wspierała Powstanie w Getcie Warszawskim dostarczając broń powstańcom, przeprowadzając szkolenia dywersyjno-bojowe oraz akcje zbrojne i ratunkowe (wyzwolenie Żydów z obozu koncentracyjnego Gęsiówka).

Żołnierze Armii Krajowej przeprowadzali zamachy na niemieckich zbrodniarzy wojennych odpowiedzialnych za masowe morderstwa na ludności polskiej i żydowskiej.

Przypadki antysemityzmu w Armii Krajowej były marginesem bezwzględnie potępianym i zwalczanym, a egzekucje na żydowskich funkcjonariuszach sowieckiego reżimu po Drugiej Wojnie Światowej były aktami samoobrony przed nowym okupantem, a nie wynikiem uprzedzeń rasowych czy wyznaniowych.

Mając to na uwadze, domagamy się, aby Państwo przestali rozpowszechniać kłamstwa i oszczerstwa wobec Polski i Polaków. Żądamy usunięcia wspomnianego oszczerstwa ze wszystkich wymienionych mediów oraz publikację przeprosin.

Reduta Dobrego Imienia

 

List w języku angielskim:

Dear Mr Tobin,

The following statement “far from systematically helping the Jews, the Home Army was openly hostile to them.” in your article titled “Must Jews and Poles keep fighting about the Holocaust?” published on the following websites:

https://www.jns.org/opinion/must-jews-and-poles-keep-fighting-about-the-holocaust/
www.matzav.com/must-jews-and-poles-keep-fighting-about-the-holocaust/
http://www.sun-sentinel.com/florida-jewish-journal/opinion/fl-jjps-tobin-0718-20180709-story.html
http://www.thejewishstar.com/stories/must-jews-poles-keep-fighting-about-shoah,15789

is a lie and defamation of the Polish State.

Dissemination of such a thesis without providing evidence is a serious distortion of historical facts.

During the Second World War, Poland was conquered by Germany, and the Polish government was the only one among the occupied countries that did not cooperate with the German regime. There was no peace treaty between Poland and Nazi Germany. There were no institutions representing Polish society and the Polish Nation, which supported the policy of the occupant.

On the contrary. In occupied Poland, the Polish Underground State was established, i.e. the largest resistance movement in Europe with extensive secret political and military structures aimed at fighting the Nazi occupier. Those structures were subordinate to the Polish Government-in-exile (first in France, and later in England). Part of the Polish Underground State was the Home Army (Armia Krajowa), which had about 380,000 soldiers and was the largest underground army in occupied Europe.

The Home Army operated under the conditions of conspiracy under occupation. Due to the circumstances of their activity as well as the difficult conditions of the occupation, Home Army was not able to provide security for people of Polish nationality.

Nevertheless, the Home Army actively participated in the creation of a special, secret organization – Żegota – a Polish underground organization that helped Jews on a mass scale (forging 50-60 thousand IDs, financial benefits, housing and medical treatment, helping children, etc.). It was the only such organization in occupied Europe.

The Home Army executed the death sentences of the Polish Underground State on German collaborators, including those who were denunciating and blackmailing Jews in order to gain material benefits.

The Home Army under the code name „Ghetto Action” supported the Warsaw Ghetto Uprising to a large extent, providing arms to the insurgents, carrying out subversive and combat training as well as armed and rescue operations (liberation of Jews from the Gęsiówka concentration camp).

Soldiers of the Home Army carried out attacks on German war criminals responsible for mass murders on the Polish and Jewish population.

The cases of anti-Semitism in the Home Army were a margin ruthlessly condemned and fought, and the executions of the Jewish officers of the Soviet regime after the WWII were acts of self-defense against the new invader, not the result of racial or religious prejudices.

Having that in mind, we demand that you stop distributing lies and slanders against Poland and Poles, remove already committed from all the mentioned media and publish a corrective note and apologies.

Polish League Against Defamation

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube