Znamy uzasadnienie wyroku ws. Gminy Niebylec przeciwko Bartowi Staszewskiemu

3 czerwiec 2022 | Aktualności

W dniu  27.04. 2022 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie nie przeprowadzając rozprawy, na posiedzeniu niejawnym  wydał orzeczenie, w którym oddalił wszystkie wnioski dowodowe w sprawie z pozwu Gminy Niebylec przeciwko Bartowi Staszewskiemu.

W odniesieniu do orzeczenia sądu został złożony wniosek o sporządzenie i dostarczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.

Otrzymaliśmy wnioskowane uzasadnienie wyroku, w którym sąd wskazuje

m.in. „[…] w grudniu 2020 r. pozwany umieścił zdjęcie z tabliczką o strefie wolnej od LGBT obok tablicy z nazwą miejscowości Niebylec – kwestia praw osób LGBT była szeroko dyskutowana w Polsce i za granicą. W treści tych artykułów jednoznacznie określano Polskę jako kraj homofoniczny i nietolerancyjny.  Materiał dowodowy przedstawiony przez pozwanego wskazuje jednoznacznie, iż krytyczną ocenę w zakresie podejmowanych uchwał odnośnie stref wolnych od ideologii LGBT wyrażali zagraniczni politycy […] jeszcze zanim pozwany dokonał umieszczenia zdjęcia z tabliczką Gminy Niebylec jako miejscowością wolną od LGBT.”, dalej czytamy w uzasadnieniu „[…] powód nie wykazał by wskutek działań podjętych przez pozwanego w dniu 20.12.2020r. nastąpił skutek w postaci utraty zaufania społecznego, czy „odstraszenia” turystów, inwestorów lub partnerów strategicznych Gminy Niebylec”, następnie sąd wskazuje „Niewątpliwie natomiast działanie pozwanego przyczyniło się do rozpowszechnienia informacji o podejmowanych uchwałach gmin i miast przeciwko ideologii LGBT […]. Według Sądu działanie pozwanego nie mogło wywołać u przeciętnego, rozsądnie myślącego odbiorcy, negatywnych ocen i utraty zaufania dla powodowej Gminy, albowiem dla rozsądnego odbiorcy proces ten rozpoczął się wcześniej tj. z datą powzięcia przez Gminę Niebylec przedmiotowej uchwały w dniu 25.09.2019 r. i ewentualnie tą datą należy wiązać skutek w postaci powstania w odbiorze społecznym negatywnego wizerunku Gminy Niebylec, co zresztą potwierdza postanowienia WSA w Rzeszowie uchylające zaskarżoną uchwałę Gminy Niebylec […]”

Orzeczenie sądu zostało wydane na posiedzeniu niejawnym, a tym samym zostały ograniczone wszelkie możliwości, by powód – Gmina Niebylec mogła uzupełnić materiał dowodowy w czasie rozprawy np. przesłuchać świadków w obecności sądu i strony pozwanej, czy przeprowadzić przesłuchanie pozwanego, który zeznając w sądzie, musiałby odnieść się do pytań zadawanych przez reprezentujących gminę prawników. Zastosowany przez Sąd w Rzeszowie tryb postępowania – posiedzenie niejawne, skutkował tym, że Sąd jednoosobowo wydał wyrok, w którym stwierdza, że Bart Staszewski nie naruszył dóbr osobistych gminy.

Z uwagi na bulwersujące orzeczenie Sądu w Rzeszowie i równie niezrozumiałe uzasadnienie wyroku zostanie w tej sprawie złożona apelacja

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube