Interweniujemy! Sformułowanie „Polish criminalist” obraża pamięć ofiar obozu w Auschwitz

25 styczeń 2021 | Aktualności, interwencje

W publikacji  „Typology and Symbolism in Prisoners’ Concentration Camp Clothing during World War II”, której autorką jest Sofia Pantouvaki zostały zawarte informacje godzące w pamięć o ofiarach największego w czasie II wojny światowej niemieckiego obozu zagłady.

Autorka napisała: „The first camp in Auschwitz was established in 1940 for Polish criminals and individuals who had been punished for violating the German occupation regulations”, sformułowanie „Polish criminals” przywodzi na myśl niemiecką propagandę okresu II wojny światowej.

Reduta Dobrego Imienia podjęła interwencję w tej sprawie – publikując list wzywający autorkę do usunięcia krzywdzącego sformułowania oraz zamieszczenia sprostowania.

Treść listu skierowanego do autorki:

Szanowna Pani Pantouvaki,

Przeczytałem z uwagą Pani tekst pt. Typology and Symbolism in Prisoners’ Concentration Camp Clothing during World War II, dostępny na platformie Academia.edu (https://www.academia.edu/1958412/Typology_and_Symbolism_in_Prisoners_Concentration_Camp_Clothing_during_World_War_II).

Niestety, zdanie „The first camp in Auschwitz was established in 1940 for Polish criminals and individuals who had been punished for violating the German occupation regulations” budzi mój duży sprzeciw. „Polish criminals” to sformułowanie, które godzi w pamięć o ofiarach największego w czasie II wojny światowej niemieckiego obozu zagłady. Pierwszy transport Polaków do obozu Auschwitz 14 czerwca 1940 r. wpisywał się w niemiecką politykę, mającą na celu wyniszczenie narodu polskiego, a szczególnie inteligencji, czyli osób, które były polską przedwojenną elitą. Podkreśliła Pani, że do Auschwitz trafiały osoby naruszające niemieckie zarządzenia okupacyjne, choć należało zaznaczyć, że często byli to ludzie tylko podejrzani o takie naruszenia okupacyjnego „prawa”. A „prawo” to dotyczyło wszystkich aspektów życia Polaków pod okupacją, na przykład nieprzestrzegania niemieckich zarządzeń zabraniających pomocy Żydom albo zakazów posiadania przez Polaków radioodbiorników albo białej mąki. Osoby cieszące się przed wojną autorytetem, ówczesna elita niepodległej Polski, była z góry wytypowana przez Niemców jako grupa więźniów politycznych.

„Polish criminals” to sformułowanie, które przywodzi na myśl niemiecką propagandę okresu II wojny światowej, kiedy tym mianem hitlerowscy okupanci określali polskich bohaterów – ludzi związanych z ruchem oporu, np. żołnierzy Armii Krajowej. Według brutalnego niemieckiego „prawa” wszyscy Polacy, sprzeciwiający się reżimowi okupantów, mogli być określani jako „Polish criminals”.

Ze względu na pamięć polskich ofiar Auschwitz, proszę o usunięcie sformułowania „Polish criminals” z artykułu i zamieszczenie sprostowania, w którym napisze Pani, że nie było Pani celem powielanie niemieckiej propagandy o „Polish criminals” w największym niemieckim obozie zagłady.

Z poważaniem,

Maciej Świrski

Prezes Reduty Dobrego Imienia

 

Treść listu w języku angielskim:

Dear Ms. Pantouvaki,

I carefully read  your text entitled Typology and Symbolism in Prisoners’ Concentration Camp Clothing during World War II, available on the Academia.edu platform 

(https://www.academia.edu/1958412/Typology_and_Symbolism_in_Prisoners_Concentration_Camp_Clothing_during_World_War_II).

Unfortunately, the sentence „The first camp in Auschwitz was established in 1940 for Polish criminals and individuals who had been punished for violating the German occupation regulations” raises my strong objection. „Polish criminals” is a phrase that strikes at the memory of the victims of the largest German death camp during World War II. The first transport of Poles to the Auschwitz camp was on June 14, 1940 and  was in line with German policy aimed at the destruction of the Polish nation, especially the intelligentsia, that is, people who were the  pre-war elite in Poland. You emphasized that people who violated the orders of the German occupying forces  were sent to Auschwitz, although it should be noted that they were often only people suspected of such violation of the occupation „law”. And this „law” concerned every aspect of  the life of Poles under occupation, for example, failure to comply with German regulations which forbade  helping Jews or the prohibition of Poles owning radios or possessing white flour. Before the war, those who enjoyed authority at that time, the elite of independent Poland, were on principle selected by the Germans as a group of political prisoners.

„Polish criminals” is a phrase that brings to mind  German propaganda from the Second World War, when the Nazi occupiers used this term to describe Polish heroes – people associated with the resistance movement, e.g. soldiers of the Home Army. According to the brutal German „law”, all Poles who opposed the regime of the occupiers could be described as „Polish criminals”.

For the sake of the memory of the Polish victims of Auschwitz, please remove the phrase „Polish criminals” from this article and include a correction in which you should write that you did not intend to reproduce the German propaganda about „Polish criminals” in the largest German extermination camp.

Sincerely,

Maciej Świrski

Chairman of the “Reduta Dobrego Imienia” foundation

 

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:
Tweet
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube